අපේ දුම්රිය එංජින් පිළිසකරන වන අයුරු [Photo]

0
2831

රත්මලාන දුම්රිය කර්මාන්ත ශාලාවේ දී දුම්රිය එංජින් හා දුම්රිය මැදිරි අලුත්වැඩියාවට ලක් කෙරෙන අයුරු අඛිල ආරිප්පෙරුමගේ කැමරාවේ සටහන් වූ අයුරු.

1551608_1398180163767132_1192141582_n 1526947_1398180130433802_195712294_n 1524996_1398180133767135_675389762_n 1604671_1398180137100468_144655315_n 1507135_1398180097100472_1704042873_n 1536583_1398180090433806_1589737302_n 1525674_1398180093767139_760075429_n 1545034_1398180207100461_2010026115_n 1521466_1398180173767131_1532554413_n 1235242_1398180180433797_722224802_n

Photo Credit: Akila Ariyapperuma