මෙනන් අළුත්ම WhatsApp feature එක.

0
1070

ඔන්න දැන් WhatsApp ඔවුන්ගේ තවත් security features එකක් තිළ තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාගේ WhatsApp account එකට web browser එකෙන් නැත්නම් desktop app එකේ login වෙන්න හදනකොට දැන් security steps කිහිපයක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ phone එකේ biometric authentication enabl කරල තියෙනවා නම්, ඔයාගේ account එක link කරන්න කලින් app එක unlock කරලා ඉන්න ඔන්න වෙනවා. 

ඒ සමාගමට අනුව මේ පියවර අරන් තියෙන්නේ වෙනත් කෙන්නෙක් ඔයාගේ phone එකට හොරෙන් access ගන්න පුළුවන් උනොත්, ඔයාට බැරි වෙනවා  ඔයාගේ account එකට web browser එකෙන් නැත්නම් desktop app එකකින් login වෙන්නා. ඒ වගේම සමාගමට අනුව WhatsApp සහ facebook වලට ඔයාලගේ Fingerprint නැත්නම් face registration scans යන්නේ නෑ. ඉතින් මේ අලුත් system එක ඔන්නම iOS 14 run කරන සහ Touch ID නැත්නම්  Face ID තියෙන iPhone එකක, නැත්නම් biometric authentication තියෙන ඕනෑම Android devices එකක මේ   අලුත් system එක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ devices එකේ biometric authentication disable කරලනම් මේ අලුත් features එක වැඩ කරන්නේ නෑ. 

ඉතින් මේ මේ අලුත් update එක ඉදිරියට එන සති වලති ඒ ලියට එන්න සුදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ අලුත් update එකේ WhatsApp වල privacy තවත් හොද වේවි කියලා.