සිහින්ම Alienware gaming laptop එක.

0
1082

ඔන්න දැන් Alienware සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම gaming laptop දෙකක් announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ gaming laptops දෙක තමයි X15 සහ X17 කියන laptops දෙක. මේ අලුත්ම gaming laptops දෙක Alienware සමාගමේ අනිත් laptops වලට වැඩ ගොඩක් විශේෂ වෙනවා. එයට හේදුව තමයි මේ  gaming laptops වල තියෙන form factor එක, මේ gaming laptops දෙකම thin super-thin gaming laptops වෙනවා. අන්තර්ජාලයට අනුව මේ අලුත් gaming laptops හදල තියෙන්නේ  Razer සමාගමේ 15.8mm-thick Blade 15 Advanced කියන laptop line එකත් එක්ක compete කරනයි.  

ඉතින් මේ Alienware gaming laptops වලින් flagship model එක වෙන්නේ X15 model එකයි. මේ X15 laptop එක 15.9mm thickness එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ X15 laptop එකේ Intel සගමමේ අලුත්ම 11th Gen Core i7-11800H processor එකක් (eight cores and a boost clock speed of up to 4.6GHz), 16GB RAM එකක් (clocked at 3,200MHz but not user-upgradeable due to size constraints), 256GB fast NVMe storage එකක් (which is user-upgradeable, with two slots that support either M.2 2230 or 2280-sized SSDs) සහ Nvidia’s RTX 3060 graphics chip එකක් මේ laptop එකේ බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. I/O විතිහට headphone jack එකක්, power input එකක් , USB-A 3.2 Gen 1 port, USB-C 3.2 Gen port දෙකක්, Thunderbolt 4 port එකක්, microSD card slot සහ HDMI 2.1 (output a 4K signal at up to 120Hz) port එකක් බලාගන්න පුළුවන්. 

මේ අලුත් Alienware gaming laptop series එකට එන්න අනිත් laptop එක තමයි X17 කියන laptop එක. මේ laptop එක powerful 17-inch laptop එකක් වෙනවා, මේ X17 gaming laptop එකේ Intel සගමමේ අලුත්ම 11th Gen Core i7-11800H processor එකක් (eight cores and a boost clock speed of up to 4.6GHz),  RAM එකක් (clocked at 3,200MHz but not user-upgradeable due to size constraints), 256GB  fast NVMe storage එකක්  (which is user-upgradeable, with two slots that support either M.2 2230 or 2280-sized SSDs), Nvidia’s RTX 3060 graphics chip එකක්  සහ 165Hz refresh rate එකක් තියෙන 15.6-inch FHD display එකක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා.