අළුත්ම Motorola smartwatch leak එක.

0
1008

ඔන්න දැන් Motorola සමාගෙමෙන් එන්න තියෙන අලුත්ම smartwatch එකක් ගන්න plans කිහිපයක් leak වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ smartwatch එක නම් කරලා තියෙන්නේ Moto 360 කියලයි. ඉතින් මේ smartwatch එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ smartwatch එකේ තියෙන processor එක, ඒ තමයි Qualcomm සමාගමේ අලුත්ම Snapdragon Wear 4100 processor එක. ඉතින් අන්තර්ජාලයට අනුව මේ අලුත් smartwatch එක Motorola සමාගෙමේ කලින් තිබුණු smartwatch එකට වැඩ ගොඩක් powerful වෙන බවයි. 

ඉතින් 2019 අව Moto 360 එකේ use කරලා තිබ්බේ Snapdragon Wear 3100 processor එකක් වෙනවා. ඉතින් Qualcomm සමාගමට අනුව මේ අලුත් 4100 processor එක කලින් තුබුණු CPU එකට වැඩ 85 percent fast සහ GPU එක two-and-a-half times fast කියලයි. ඒ වගේම 25 percent more battery life එකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් වෙලදපොලේ මේ 4100 processor එක තියෙන smartwatch තියෙන්නේ එකයි. ඉතින් ඒ නිසා අන්තර්ජාලයට අනුව මේ අලුත් Motorola smartwatch එක අවොත් වෙලදපොලේ ලොකු වෙනස්කමක් වෙන්න ඉඩ තියෙන බවයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ smartwatch එක wireless charging coil එකක් තියෙන smartwatch එකක් වෙනවා. ඉතින් තම මේ smartwatch එක එන දවසක් හරියටම සදහන් කරලා නෑ. ඉති අපි හිතනවා මේ Motorola smartwatch එක ඉක්මනටම announce කරයි කියල.