අලුත්ම Fitbit tracker එක.

0
1322

ඔන්න දැන් අලුත්ම Fitbit එකක් ගැන leaks කිහිපයක් දැන් ඇවිල්ල තියෙනවා. මේ අලුත් Fitbit එක Charge lineup එකේ එන්න tracker එකක් වෙනවා.  මේ leak වෙලා තියෙන images වලින් අපිට අනුත් refreshed design එකක් මේ Fitbit එකෙන් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මනේ upcoming model එක Charge 5 කියල නම් කරලා තියෙනවා. මේ අලුත් Charge 5 model එක කලින් Fitbit Luxe tracker එකකත් එක්ක design features කිහිපයක්ම share කරගන්නවා. මේ leak වෙලා තියෙන images වලින් පෙන්න විදිහට අපි organic feel එකක් තියෙන curved screen එකක් සහ rounded body එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. 

මේ Charge 5 එකේ දෙපැත්තේ capacitive controls වලට එන්න slim panels දෙකක් බලාගන්න පුළුවන්, ඉතින් මේ controls use කරලා users කෙනෙක්ට tap and slide කරලා tracker එකේ settings navigate කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කලින් අව Fitbit devices ( Charge 4 and Fitbit Sense) වල capacitive buttons බලාගන්න පුළුවන් උනා, එත් දැන් මේ feature එක panels වලින්  replace කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ leaks වලට අනුව මේ Charge 5 එකේ වෙන්නස වෙන්නේ මේ tracker එකේ screen එක, දැන් අපිට color screen එකක් මේ Fitbit tracker එකෙන් බලාගන්න පුලුවන්. මේ Charge 5 tracker එක colors තුනකින් බලාගන්න පුළුවන්, ඒ තමයි dark charcoal color,  muted teal සහ beigey-cream.