අලුත්ම Asus ZenFone series එක.

0
1047

ඔන්න දැන් Asus සමාගම ඔවුන්ගේ 2021 ZenFone series එක දැන් announce කරලා තියෙනවා. මේ අලුත් ZenFone series එකේ එන්න ZenFone 8 Flip සහ ZenFone 8 කියන phones  එක කලින් අවුරුදුවල අව ZenFone series තියෙන specs and features ගොඩක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් ZenFone 8 Flip එකේ large screen සහ flip-out camera mechanism එකක් වගේ similar දේවල් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ ZenFone 8 phones දෙකම iPhone mini එකක් වගේ one-hand-friendly device එකක් වෙනවා. 

මේ ZenFone 8 Flip සහ ZenFone 8 phones දෙකම Snapdragon 888 chipset එකක් use කරනවා. ඉතින් මේ phones දෙක අතර similarities විදියට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ chipset එකක් විතරක් වෙනවා, ඊට අමතරව මේ phones දෙක එකට එකක් වෙනස් වෙනවා. ZenFone 8 phone එකේ 120Hz refresh rate එකක් තියෙන 5.9-inch 1080p OLED display එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, ඒ වගේම මේ phone එකේ IP68 waterproofing, 3.5mm headphone jack එකක්, 64-megapixel standard wide camera එකක්, 16-megapixel camera එකක්, 12-megapixel ultrawide camera එකක්, 16GB of RAM සහ 256GB of storage බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ZenFone 8 Flip සහ ZenFone 8 phones දෙකම 5G support කරනවා.

ZenFone 8 Flip phone එකේ specs and features බැලුවොත් 90Hz refresh rate එකක් තියෙන 6.67-inch 1080p OLED display එකක්, 64-megapixel main camera එකක්, 12-megapixel ultrawide camera එකක්, 3x optical zoom එකක් තියෙන 8-megapixel telephoto camera එකක්, 5,000mAh battery එකක්, 8GB of RAM සහ 256GB of storage බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ උනත් මේ ZenFone 8 Flip phone එකේ IP rating එක  ZenFone 8 phone එකට වැඩ අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ phones දෙක ඉක්මනටම ලංකාවට ඒවි කියලා.