2021ට අවා අලුත්ම Apple products

0
1710

ඔන්න දැන් Apple සමාගම ඔවුන්ගේ 2021 event (spring loaded) එකේදී ඔවුන්ගේ අලුත් products කිහිපයක් announce කරලා තියෙන්නවා. මේ event එක තමයි apple සමාගමේ 2021 අවුරුද්දට කරපු පලවෙනි event එක වෙන්නේ.  ඉතින් මේ අලුත් products තමයි redesign iMac, අලුත් iPad Pro, Apple AirTag සහ next generation Apple TV 4K. ඒ වගේම iphone 12 එකට අලුත් purple color එකක්ද මේ event එකේදී බලාගන්න පුළුවන් උනා. 

දැන් Apple සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම iPad Pro tablets එක announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් Apple සමාගමේ M1chip එක iPad Pro එකටත් ඇවිල්ල තියෙනවා. මේ iPad Pro එකේ 8-core CPU එකක් බලාගන්න පුළුවන්, මේ 8-core design එක නිසා 50% faster CPU  එකක් බලාගන්න පුළුවන් වගේම 8-core GPU එකක් බලාගන්නත් පුළුවන්, මේ නිසා 40% faster CPU එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් iPad Pro එකේ games play කරන්න playstation controllers use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් 2TB storage configuration එකක්ද බලාගන්න පුළුවන්. ඒ උනත් මේකේ විශේෂම feature එක තමයි දැන් iPad Pro එකට Thunderbolt feature එක දීලා තියෙන එක. ඉතින් මේ නිසා data quickly transfer කරගන්න පුළුවන්. දැන් iPad එකේ 5G බලාගන්නත් පුළුවන්. 

මේ event එකේදී update උන අනිත් product එක තමයි iMac එක. ඉතින් මේ iMac එක completely redesign කරලා තියෙනවා. මේ redesign කරපු iMac එකේ update කරපු features ගැන කතා කරොත් අපිට improved thermal system එකක්, magnetic power connector, අලුත් colors හතක, 24-inch dispaly එකක්, 1080p facetime time HD camera සහ usb-c port හතරක්ද බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අලුත් iMac එකට external 6K එකක් දැන් support කරනවා. ඒ වගේම තවත් updated product එකක් තමයි Apple TV එක, දැන් අපිට next generation Apple TV එකෙන් 4K stream කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ products ඔකොම ඉක්මනට ලංකාවට ඒවි කියලා.