පෙම්වතියට වටිනා Tech Gift එකක් දෙමුද?

1
4409
Image Copyright: Mashable

අතීතයේ සිට පැමිණෙන තම සහකාරියට ලබා දෙන සම්ප්‍රදායික ත්‍යාග වර්තමාන ලෝකයේ දියුණු සහ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් තුල ඉතාමත් ඉක්මනින් වෙනස් වෙමින් පවතී. තාක්ෂණය මූලික වර්තමාන සමාජ රටාවන් පුද්ගල සබඳතා අතරට එක් වෙමින් පවතී.

තාක්ෂණය පුරුෂ පක්ෂයට පමණක් යැයි සමාජ සම්මතයක් වූ මතය, වර්තමානයේ ශීග්‍රයෙන් වෙනස් වෙමින් ඇත. බොහෝ තරුණියන් තාක්ෂණ ලෝකයත් සමග ඉතාමත් ඉක්මනින් මුසුවෙමින් පවතී. තරුණයන් මෙන්ම තරුණියන්ද තාක්ෂණික මෙවලම් සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරුණු කෙරෙහි මහත් උනන්දුවක් පවතී.

සම්ප්‍රදායික ත්‍යාග වලින් ඔබ්බට තම පෙම්වතියට ලබාදිය හැකි වටිනා තාක්ෂණික උපාංග කිහිපයක් පහතින් අප ඔබට දක්වා ඇත.

USB Tea & Coffee Cup Warmer

$3.50
$1.74
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Lenovo Watch 9 Bluetooth Smartwatch

$26.68
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Bluedio TN2 Sports Bluetooth earphone

$29.99
$12.90
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Huawei Honor AF15 Selfie Stick Tripod Bluetooth 3.0

$19.99
$17.09
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Flexible USB 28 LED Light Clip-on Reading Book Lamp

$4.68
$3.53
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Magnetic Cable Clips

$4.27
$2.60
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

HATOSTEPED Metal Sweatproof Bluetooth Headphones

$13.69
$8.35
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Mini Portable USB Gooseneck LED Clock Fan

$7.99
$5.91
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Xiaomi Power Bank 20000mAh 2C External Battery

$25.99
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Xiaomi Mijia YueLi Wireless Mini Hair Straightener

$25.99
$24.43
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

OATSBASF Retractable 3 in 1 Cable

$11.24
$5.53
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Fanny Cable Bite

$1.59
$0.67
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Transcend Minion Cartoon Flash Drive USB 3

$3.08
$2.65
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Baseus OTG Micro USB Cable Adapter

$2.98
$1.67
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

KEYSION Universal Sports Arm Band Case

$4.99
$3.29
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Earphone Mini Coin Purse Cute Storage Bag

$2.28
$1.50
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Candy Color Cute Earphones 3.5mm

$3.19
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Original Xiaomi Wireless Charger Quick Charge

$16.66
$14.99
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Cute Cartoon USB Cable Earphone Protector Set With Cable Winder

$2.78
$1.21
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

Phone Holder Stand Flexible Long Arm Holder

$8.45
$7.44
Aliexpress
as of November 6, 2021 6:40 am

1 COMMENT

Comments are closed.