අලූත් Razer එකක් ගමුද?

0
1764

Razer විසින් BlackShark V2 gaming headset model එකේ අලුත් model දෙකක් දැන් release කර අතර, මේ headset models 2012 දී released කරන ලද original model අනුගමනය කරයි. මෙම models දෙකෙන්, $99.99 BlackShark V2ට වැඩි විශේෂාංග ඇති අතර, $59.99 BlackShark V2 X ටිකක් options අඩු model එකක් වෙනවා. වැදගත් වන්නේ features තමයි left ear cup volume එක වෙනස් කර ගන්න knob එකක් තිළ තියෙනවා, PC සහ consoles සමඟ cross-compatibility එක සදහා 3.5mm cable එකද දීල තියෙනවා. ඒ වගේම headset එක mute කරන්නද button එක දියෙනවා.

මේ BlackShark V2 model එක සහ BlackShark V2 X අතර ලොකු price difference එකක් අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේකට හේතුව BlackShark V2 model එකට එන්න USB sound card එකයි.මේ sound card එක headset එකේ 3.5mm port එකට directly connect කරන්න පුළුවන්. මේ USB sound card එකට එන EQ feature එකෙන් පුළුවන් අපේ microphone එක equalizer කරලා අපිට කැමති tone එකට voice එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ sound card Razer’s Synapse 3 software එකේ වගේම THX’s spatial audio integration වල EQ settings adjust කරගනත් පුළුවන්. Razer සමගම කියන විදිහට  මෙහ USB sound card එක වෙලදපොලේ වෙනම ගන්න බැරි බවයි.

Razer සමාගම ඔවුන්ගේ USB sound card එක සදහා THX game-specific profiles හදල තියෙනවා. මේ profiles develop කරලා  දිනේ professional developers ලත් එක්ක එකතු වෙලා. මේ නිසා අපිට මේ USB sound card එක use  එකල හොද gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන්. Razer සමාගම කියන විදිහට මේ headset’s වලට ගොඩක් games support කරනවා,  Destiny 2, Valorant, Doom Eternal, Call of Duty: Warzone, Half-Life: Alyx, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 ඇතුළුව ගොඩක් games support කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන් තව ගමෙස් ඉදිරියට support කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන බවයි.

මේ headset’s වල ear pads ගත්තම BlackShark V2 model එකේ ටිකක් හොද soft breathable ear pads බලාගන්න පුළුවන්, BlackShark V2 X model එකේ leather-like ear pads බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ headset දෙකේම noise-canceling cardioid microphone එකක් බලාගන්න පුළුවන්, ඒවුනත් BlackShark V2 model එකේ පමණක් microphone එක ගලවන්න පුළුවන්.  

Razer ඔවුන්ගේ අලුත්ම “TriForce” 50mm drivers headset දෙකටම උසේ කරලා තියෙනවා, මේනිසා අපිට low, medium සහ high-frequency වෙන වෙනම පැහැදිලි ලෙස හදුනා ගන්න පුළුවන්. Razer සමාගම කියන විතියට ඔවුන්ගේ high-end headset titanium-coated drivers තියෙන නිසා ගොඩක් හොද clarity එකක් less distortion තනා බැවි.