අළුත් Black Shark gaming phones මෙන්න.

ඔන්න දැන් Xiaomi සමාගමේ brand එකක් වෙන Black Shark brand එක ඔවුන්ගේ අලුත් fourth series එකේ gaming phones දැන් announce කරලා තියෙනවා,...

Qualcomm සමාගමෙන් gaming console එකක්.

ඔන්න දැන් අන්තර්ජාලයෙන් අලුත්ම් news එකක් එලියට ඇවිල්ල තියෙන්නවා. ඉතින් මේ news එක එන්නේ Qualcomm සමාගමෙන් වෙනවා. ඉතින් මේ news එක තමයි...

අළුත්ම OnePlus flagships.

ඔන්න දැන් OnePlus සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම flagship phones දෙක announce කරලා තියෙන්නවා, ඒ තමයි  OnePlus 9 සහ OnePlus 9 Pro. ඉතින් මේ...

Samsung සමාගමෙන් leak උන අළුත්ම laptops දෙක ගැන.

ඔන්න දැන් Samsung සමාගමෙන් එන්න තිනේයෙන laptops දෙකක් ගන්න leaks කිහිපයක් එලියට ඇවිල්ල තියෙනවා, ඉතින් මේ leak උන laptops දෙක තමයි Galaxy...

PS5 වලට අළුත් VR controllers.

ඔන්න දැන් Sony සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත් product එකක් reveal කරලා තියෙන, ඒ තමයි PS5 එකට එන අලුත්ම VR controllers. ඉතින් මේ අලුත්...

මෙන්න අළුත්ම RedMagic gaming phones දෙක.

ඔන්න දැන් RedMagic ඔවුන්ගේ අලුත්ම smartphones දෙකක් launch කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි RedMagic 6 සහ 6 Pro. ඉතින් මේ smartphones දෙක හදලා...

දැනට Snapdragon 888 එකක් තියෙන price එකෙන් අඩුම phone එක මෙන්න.

ඔන්න දැන් Realme ඔවුන්ගේ ඇලුම phone එකක් announce කරලා තියෙන්නවා, ඒ තමයි GT5G phone එක. ඉතින් මේ phone එක flagship එකක් නොවුනත්...

Xbox Series X controller issue එකට update එකක්.

ඔන්න දන්නා Microsoft සමාගම ඔවුන්ගේ Xbox Series X එකට අලුත් update එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ update එකෙන් පොඩි පොඩි අලුත් features...

අළුත් Nikon Z9 flagship mirrorless camera එක ගැන දැනගමු.

 ඔන්න දැන් Nikon සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම camera එක announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Z9 කියන camera එක. මේ camera එක high-end mirrorless...

Chrome OS එකට අව අළුත්ම features මෙන්න.

ඔන්න දැන් Google සමාගම ඔවුන්ගේ Chromebooks වල දහවෙනි සංවත්සරය සමරන්න අලුත් features කිහිපයක් Chrome OS එකට තියල තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුතෙන් ආව...

Dell සමාගමේ අළුත්ම speckled gaming laptop එක.

ඔන්න දැන් Dell සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම gaming laptop එක launch කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Dell G15 gaming laptop කියන laptop එක. ඉතින්...

අළුත්ම Motorola smartwatch leak එක.

ඔන්න දැන් Motorola සමාගෙමෙන් එන්න තියෙන අලුත්ම smartwatch එකක් ගන්න plans කිහිපයක් leak වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ smartwatch එක නම් කරලා තියෙන්නේ...

Pokémon Go game එකේ අනාගතය.

ඔන්න දැන් Microsoft සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත් platform එකක් launch කරා, ඒ තමයි Microsoft Mesh mixed reality platform එක. ඉතින් මේ announcement එකේ...

ඉදිරියට එන්න iPhones portless වේවිද?

ඔන්න දැන් Apple සමාගමෙන් reports කිහිපයක් එලියට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ reports වලට අනුව අපි කුරුත් හිතාගන හිටිය USB-C iPhone එකක් එන්නේ...

Samsung සමාගමේ අළුත්ම Chromebook එක.

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම Chrome OS laptop එක release කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Galaxy Chromebook 2 laptop එක. ඉතින් මේ...

Intel H-series chip එකක් තියෙන ලෝකයේ බර අඩුම laptop එක Vaio...

ඔන්න දැන් Vaio සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම laptop එක announce කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Vaio Z කියන laptop එකයි. ඉතින් ගොඩක් අය Vaio...

අළුත්ම MagSafe accessory එකක් ගැන තොරතුරු මෙන්න.

ඔන්න දැන් Apple සමාගම develop කරගන යන්න accessory එකක් විස්තර කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ accessory එක තමයි magnetica battery pack...

Oppo සමාගමෙන් leak වෙච්ච අළුත්ම phones තුන මෙන්න.

ඔන්න දැන් Oppo සමාගමෙන් එන්න තියෙන අලුත්ම phone එකක් ගැන leaks කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ leak වෙලා තියෙන phone තමයි...

Huawei Mate X2 phones වලට අළුත්ම folding screen design එකක්.

ඔන්න දැන් Huawei සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම phone එක ගැන teaser එකක් post කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Huawei Mate X2 කියන phone එක....

Galaxy S20, Note 20, Z Fold 2 සහ Z Flip phones...

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම update announce කරලා තියෙනවා, ඒ  තමයි One UI 3.1 software update. ඉතින් මේ update එකෙන්  Galaxy...