අලුතෙන් එන්න තියෙන Pixel Buds.

0
978

ඔන්න දැන් Google සමාගමෙන් වැරදීමකින් post කරපු tweet එකක් නිසා දැන් අපිට Google සමාගමේන් එන්න තියෙන අලුත්ම product එක ගැන  තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන් උනා. ඉතින් මේ tweet එක post කරලා තියෙන්නේ official Android Twitter account එකෙන්. ඒ වගේම මේ tweet එක මේ වෙනකොට Google සමාගමෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. මේ tweet අපිට බලාගන්න පුළුවන් උනේ ඉදිරියට එන්න තියෙන අලුතම “Pixel Buds A-Series” එකේ photo එකක් වෙනවා.

ඉතින් Google සමාගම තාම මේ “Pixel Buds A-Series” product එක officially announce කරලා නෑ. ඒ උනත් තොරතුරු වලට අනුව මේ අලුත් A-Series Buds දෙක දැනට තියෙන Buds වලට වැඩ ගොඩක් price එකෙන් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම tweet එකට අනුව මේ අලුත් A-Series Buds වල “quality sound and quick Bluetooth pairing” බලාගන්න පුළුවන් වෙන බවයි. Google I/O event එක දැනට schedul කරලා තියෙන්නේ May 18th වලටයි, ඉතින් අපිට මේ A-Series Buds මේ event එකේදී announce කරයි කියල expect කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ tweet එකේ තියෙන A-Series Buds වල image එක තිහ බැලුවම මේ අලුත් Buds 2020 Pixel Buds වලට ගොඩක් සමාන වෙනවා. ඒ නිසා මේ A-Series Buds වල cost එක අඩුකරන්න කරලා තියෙන දේවල් ගන්න දැන ගන්න ගොඩක් interesting වේවි.