අළුත් Nikon Z9 flagship mirrorless camera එක ගැන දැනගමු.

0
2363

 ඔන්න දැන් Nikon සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම camera එක announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Z9 කියන camera එක. මේ camera එක high-end mirrorless camera එකක් වෙනවා. ඒ වගේම Nikon සමාගමට අනුව මේ camera එක තමයි Z-mount flagship line එකේ එන්න  පලවෙනි camera එක වෙන්නේ. ඉතින් සමාගමෙන් ලැබෙන තොරතුරු වෙනලට අනුව මේ camera එක තම development කරගෙන යන්න camera එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් camera එක ගන්න Nikon සමාගම details ගොඩක් දීල නෑ, ඒ උනත් Nikon සමාගමට අනුව මේ අලුත්ම camera එකෙන් Nikon history එකේ දන්නට දීල නැති still සහ video performance එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන බවයි. 

ඉතින් දන්නට මේ Z9 camera එකේ release කරල තියෙන්නේ එක image එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ image එකෙන් පෙන විදිහට මේ Z9 camera එක දනට තියෙන mirrorless Z7 එක සහ D6 full-frame DSLR cameras අතර camera එකක් වගේ පේනවා, ඒ මේ camera එකේ තියෙන built-in vertical grip එක නිසා. Nikon සමාගමට අනුව මේ Z9 camera එක use කරන්නේ අලුතෙන් develop කරපු full-frame sensor සහ අලුත් image processing engine එකක් වෙනවා, ඒ වගේම මේ Z9 camera එක 8K video supportකරන්නවා. ඉතින් Nikon සමාගමට අනුව මේ අලුත් camera එකේ 2021 අවුරුද්ද ඇතුලත release කරන බ්වවයි.