අලුත්ම Starfield game එක.

ඔන්න දැන් gamers ලට අලුත් එකක් ගැන තොරතුරු කිහිපයක් දැන් ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ game එක තමයි Starfield. Starfield කියන්නේ universe සහ space game එකක් වෙනවා. මේ එක ගැන දැන් teaser trailer...

Samsung smartwatch වලට එන්න තියෙන Google-based platform එක.

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම Galaxy smartwatch වලට එන්න අලුත් platform එකක් ගැන leaks කිහිපයක් දැන් අන්තර්ජලයට ඇවිල්ල තියෙනවා. මේ leaks වලට අනුව මේ platform එක තමයි Google සමාගමේ unified smartwatch platform එක....

අලුතම Nikon Z FC mirrorless camera එක.

ඔන්න දැන් Nikon සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම mirrorless camera Z series එකට අලුත් camera එකක් release කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Z FC camera එක. ඉතින් මේ Z FC camera එක පෙනුමෙන් retro aesthetic...

Microsoft සමාගමේ අලුත්ම Surface lineup එක.

ඔන්න දැන්  Microsoft සමාගම ඔවුන්ගේ Surface lineup එක refresh කරලා තියෙනවා, ඒ ඔවුන්ගේ අලුත්ම Surface Laptop 4 එක release කිරීමත් සමගයි. Microsoft සමාගම මේ අලුත් Laptop එකට options දෙකක් අතර choose කරගන්න...

Razer වෙතින් අලුත්ම Blade laptop එකක්.

ඔන්න දැන් gamers ගොඩක් කල් එනකන් බලගන ඉදපු Razer laptop එකක් දැන් Razer සමාගම announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි අලුතම Razer Blade 14 laptop එක. මේ gaming laptop එකේ AMD සමාගමේ...

Beats Studio Buds ගැන දැනගමු.

ඔන්න දැන් Beats සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම true wireless earbuds දෙක announce කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Beats Studio Buds. ඉතින් මේ Buds දෙක Beats සමාගමේ දෙවැනි true wireless earbuds දෙක වෙනවා. මේ අලුත්...

TVs සඳහා xbox app එකක්.

ඔන්න Microsoft සමාගම Xbox TV app එකක් හදන්න සුදානම් බව අන්තර්ජාලයට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. Microsoft සමාගම අනුව මේ වෙනකොටත් ඔවුන් TV manufacturers සමග මේ පිලිබදව discuss කරන බවයි. ඉතින් මේ Xbox Game...

අලුත්ම A-Series Pixel Buds.

ඔන්න දැන් Google සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම Pixel Buds A-Series එක announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ A-Series Buds ගැන ගොඩක් leaks අන්තර්ජලයට ඇවිල්ල තිබ්බ, ඒ වගේම Google සමාගම මේ Pixel Buds A-Series එක...

Samsung සමාගමේ අලුත්ම entry-level laptops දෙකක්.

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම Arm-based processors තියෙන  Windows laptops දෙකක් announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ laptops තමයි Galaxy Book Go සහ Galaxy Book Go 5G කියන  laptops දෙක. මේ laptops...

Samsung Smart Monitor range එකේ අලුත්ම Monitors දෙක.

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ Smart Monitor range එක දැන් තවත් expand කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් Smart Monitors  දෙක තමයි M7 සහ M5 කියන Monitors දෙක. මේ Monitors දෙක Samsung සමාගමේ...