මෙන්න Intel සමාගමේ පලවෙනි Iris Xe desktop GPU එක.

0
1001

Intel සමාගම ඔවුන්ගේ පලවෙනි Iris Xe desktop graphics cards දැන් launch කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ graphics card එක “DG1” කියල නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් Intel සමාගමට අනුව මේ අලුත් desktop GPUs aim කරලා තියෙන්නේ small and medium sized businesses වලට සහ mainstream desktop PCs වලටයි. ඒ වගේම Intel සමාගම මේ desktop GPUs Asus සහ අනිත් companies සමග එකතුවෙලා මේ GPUs බෙදා හරින්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගිය ඔක්තෝම්බර් මාසයේ අපු Iris Xe Max graphics cards වගේ මේ අලුත් graphics cards design කරලා තියෙන්නේ  gaming වලට නෙමෙයි.

Intel සමාගම මේ අලුත් graphics cards market කරන්නේ ඔබගේ දන්නට තියෙන mainstream desktop PCs වලට upgrade එකක් විදියටයි. ඉතින් මේ අලුත් graphics card එකේ features විදිහට better graphics, multi-display support සහ improved hardware acceleration for certain codecs බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ card එකේ 4K display outputs තුනක් සහ HDR support සහ AI capabilities බාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම  AV1 content decode කරන්න support කරන්නවා, 4GB video memory එකක් සහ 80 execution units බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. Intel සමාගම මේ අලුත් graphics cards වලට Adaptive Sync support තියෙනවා.

ඉතින් මේ Intel සමාගම මේ අලුත් graphics cards Nvidia නැත්නම් AMD cards වගේම gaming වලට හදල තියෙන cards නෙමේයි, ඒ උනත් Intel සමාගම ඔවුන්ගේ Xe-HPG architecture එක මේවෙනකොට develop කරගෙන යනවා. මේ Xe-HPG architecture එකේ Intel සමාගමට high-performance gaming tasks කරන්න පුළුවන් graphics cards හදන්න පුළුවන වෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් graphics card එක Intel සමාගමේ පලවෙනි Iris Xe desktop GPU attempt එක නෙමේ ඔවුන් මමිටකලින් desktop GPU එකක් හදන්න attempt එකක් අරන් තියෙනවා, ඒ 2010දී.