අළුත්ම MagSafe accessory එකක් ගැන තොරතුරු මෙන්න.

0
1050

ඔන්න දැන් Apple සමාගම develop කරගන යන්න accessory එකක් විස්තර කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ accessory එක තමයි magnetica battery pack එකක්. ඉතින් මේ battery pack එක වැඩ කරන්නේ device එකේ MagSafe use කරගනයි. ඉතින් මේ ඇවිල්ල තියෙන තොරතුරු වලට අනුව මේ  battery pack එක කලින් තුබුණු battery packs වගේ protective case එකක් විදිහට act කරන්නේ නෑ. ඒ වගේම මේ තොරතුරු වලට අනුව iPhone lineup එකට ඉතිරියට reverse wireless charging support කරනත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් තොරතුරු වලට අනුව Apple සමාගම මේ battery pack accessory එක develop කරන අරන් අවුරුද්දක් විතර වෙන බවයි, ඒ උනත් මේ battery pack එකේ development issues ගොඩක් බලාගන්න පුළුවන් උනා.

ඉතින් Apple සමාගම දැන් charging accessories announce කරන්නේ ටිකක් ප්‍රවේශමෙන්, ඒ ඔවුන්ගේ AirPower charging mat එක 2019දී   cancel උන නිසා. ඉතින් මේ අලුත් battery pack එක අවොත් මේ battery pack එක iPhone 12 MagSafe accessories lineup එකේ අලුත්ම accessory එක වෙනවා. ඉතින් මේ  battery pack එක iPhone වලට connect වෙන්නේ battery pack එකේ තියෙන රවුම් magnet එකක් use  කරගෙනයි. ඉර්හි මේ MagSafe Technology එක Apple laptops වලටත් එන්න තියෙන බව rumours ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් අපිට හරියටම මේ accessory එක එන දවසක් තම දීල නෑ. ඒ උනත් අපිට මේ battery pack එක ඉතිරියට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙනවා.