හැමෝම කතාවෙන Signal app එක ගැන සරලව මෙන්න.

0
1787

ඉතින් මොකක්ද මේ දවස්වල හැමෝම කතා වෙන Signal app? Signal කියනේ cross-platform encrypted messaging service එකක්. කෙටියෙන්ම කියනවනම් whatsapp වලට ගොඩක් සමාන app එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ Signal app එකේ history එක ගැන කතා කරොත්, මේ app එක launch කරලා තියෙන්නේ 2014 වර්ෂයේදී වෙනවා. ඉතින් මේ Signal app එක develop කරලා තියෙන්නේ Signal Foundation එකෙන් සහ Signal Messenger. ඉතින් මේ Signal app එකෙන් අපිට one-to-one නැත්නම් group messages යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ app එකෙන් one-to-one නැත්නම් group calls, voice notes, images සහ videos වගේ දේවල්ද යවන්න හැකියාව තියෙනවා.  

ඉතින් මේ Signal app එක identifiers විදිහට ඔබගේ  normal telephone number එක use  කරනවා. ඉතින් මේ Signal app එකේ privacy features ගැන කතා කරෝතින්, මේ app එක end-to-end encryption තියෙන appඑකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම ත්රනතියෙක්ට ඔබගේ data බලගන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඉතින් මේ Signal app එක completely free සන open-source software එකක්ද වෙනවා. ඉතින් මේදවස්වල මේ Signal app එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ද වෙලා තියෙනවා, ඒ whatsapp වල privacy policy update එක නිසා. ඉතින් ලෝකයේ ඉන්න ප්‍රසිද්ද චරිතයක් වෙන එලොන් මස්ක්ද මේ Signal app එක use කරන්න පටන් තියෙනවා. ඉතින් මේ Signal app එක Android, iOS, Windows, MacOS සහ Linux devices වල use කරන්න පුළුවන් වෙනවා.