අළුත් Black Shark gaming phones මෙන්න.

0
1135

ඔන්න දැන් Xiaomi සමාගමේ brand එකක් වෙන Black Shark brand එක ඔවුන්ගේ අලුත් fourth series එකේ gaming phones දැන් announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Black Shark 4 සහ 4 Pro. ඉතින් මේ අලුත් phones වල series එකට වැඩ ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ phones දෙකේම fast processor බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. Black Shark 4 phone එකේ Snapdragon 870 එකක්ද 4 Pro එකේ Snapdragon 888 එකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ phones දෙකේම fast LPDDR5 RAM සහ UFS 3.1 storage බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. 

ඉතින් මේ Black Shark 4 එක 6GB of RAM සහ 128GB of storage වලින් පටන් ගන්නවා. Black Shark 4 Pro එකේ phone එකේ 8GB of RAM සහ 256GB of storage බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ Black Shark  gaming phones වලට තියෙන ලොකුම competition එක වෙන්නේ  leap-frogged Asus සහ RedMagic phones වෙනවා. ඉතින් මේ Black Shark 4 සහ 4 Pro phones වල touch sampling rate එක තිහ බැලුවොත් අපිට 8.3ms touch delay එකක් සමග 720Hz touch sampling rate එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා (claims to be an industry best). මේ phones දෙකේම mechanical shoulder buttons බලාගන්න පුළුවන්. 

ඉතින් මේ අලුත් Black Shark phones වල අපිට pressure-sensitive display බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ features නිසා මේ controls comfortable විදිහට re-map කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ Black Shark phones දෙකේම බලාගන්න පුළුවන් වෙනේ same size displays දෙකක් වෙනවා. මේ phones දෙකේම 144Hz refresh rate එකක් තියෙන 6.67-inch OLED screens එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතනවා මේ phones ලංකවට ඉක්මනට ඒවි කියල.