2021ට Acer සමාගමේ අළුත්ම laptops පහක්.

0
1017

Acer සමාගම ඔවුන්ගේ අළුත්ම laptops පහක් announce කරලා තියෙනවා. සමාගමට අනුව මේ laptops aim කරලා තියෙනේ school නැත්නම් college යන අයටයි වෙනවා. ඉතින් මේ laptops පහෙන් හතරක්ම Chromebooks වෙනවා, එකක් Windows convertible laptop එකක් වෙනවා. ඉතින් Chromebooks හතරෙන් දෙකක්ම Intel-based convertibles වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් Chromebooks දෙක traditional design එකක් තියෙන සහ Arm-based processors තියෙන Chromebooks දෙකක් වෙනවා. ඉතින් මේ laptops පහේම හොද durability එකක් සහ හොද design එකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ laptop එකේ හැම component එකක්ම MIL-STD 810H military durability standards වලට test කරලා තියෙනවා.

ඉතින් මේ convertible Chromebooks දෙක තමයි Acer Spin 512 සහ Spin 511. මේ Chromebooks දෙක use කරන්නේ Intel processors (specifically N4500 සහ N5100). Acer Spin 511 laptop එකේ 11.6-inch HD 16:9 display එකෙක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, ඒ වගේම Spin 512 laptop එකේ 12-inch HD+ 3:2 display බලාගන්න පුළුවන්. මේ laptops දෙකේම 64GB of storage සහ 8GB of RAM සමග එනවා. ඒ වගේම 10 hours of battery life බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ Acer Spin 512 සහ Spin 511 laptops  antimicrobial scratch-resistant displays සමග එනවා, ඒ උනත් Spin 512 එකේ  keyboard සහ touchpad antimicrobial coating එකක් බලාගන්න පුළුවන්.

ඊළගට තියෙන්නේ 11-inch Arm-based Chromebook 511 සහ Chromebook 311 කියන laptops දෙක, මේ laptops වලත් durable design එක බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 511 එක use කරන්නේ Qualcomm Snapdragon 7c processor එකක්, ඒ වගේම තව විශේෂ feature එකක් තමයි 4G LTE connectivity සහ 20 hours battery life. ඉතින් Chromebook 311 laptop එක use කරන්නේ Mediatek MT8183 processor එකක්, ඒ වහෙම 20 hours battery life එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අනිතිමටම Acer සමාගමේ Windows laptop එක වන TravelMate Spin B3 කියන laptops එක ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ laptops එකේ අපිට flip around durable keyboard එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වහෙම මේ use කරන්නේ  Intel Pentium Silver processor එකක්, තවද 12 hours of battery life සහ antimicrobial display එකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ laptops ඉක්මනටම ලංකාවට ඒවි කියලා.