ඇත්තටම අපි whatsapp අයින් කරන්න ඕනෙද?

0
2287

ඉතින් මේ දවස් වල කතාවෙන ලොකු දෙයක් තමයි “ඇත්තටම අපි whatsapp අයින් කරන්න ඕනෙද?” කියන ප්‍රශ්නය. ඉතින් මේ කතාබහ ආරම්භ උනේ whatsapp එකට ආපු  privacy policy update message එකෙන් පස්සෙයි. ඉතින් මේ message එක හැම whatsapp user එකෙනේක්ටම එන්නාව, දැනට එහෙම ඇවිල්ලා නැත්නම් ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී ඔබට එන්න ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් මේ  privacy policy update message එක ගැන තවත් කතා කරොත්, මේ message එකේ කියල තියෙන්නේ users ලගේ privacy date එහෙමත් නැත්නම් whatsapp දන්නා ඔයාලගේ date Facebook සහ අනිත් related 3rd party apps හරහා හුවමාරු කරනවා කියලා මේ message එකේ පෙන්නලා දිලා තියෙනවා.

ඉතින් මේ privacy policy update එක නිසා ලෝකයේ ගොඩක් කට්ටිය whatsapp use කරන එක නවත්තලා තියෙනවා, ඒ වගේම ලෝකයේ ඉන්න ප්‍රසිද්ද චරිතයක් වෙන එලොන් මස්ක්ද මේ පිලිබදව ඔවුගේ twitter ගිනුමේද පලකරලා තිබුන. ඉතින් whatsapp වල අනුව පෙබරවාරි 8ට කලින් user මේ update policys වල agree උනේ නැත්නම් ඒ user whatsapp වලනි ban කරන බවයි. ඉතින් අපි හිතන විතියට මේ update එක ලංකාවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වන්නේ නෑ. ඒ උනත් ඔබ privacy එක ගැන concern එකේ නම්, ඔබට තවත් whatsapp වගේ app එකකට මාරු වෙනවා පුළුවන්  කම තියෙනවා. ඉතින් ඔබට telegram එහෙමත් නැත්නම් Signal වගේ apps වලට මාරු වෙන්න පුළුවන් කම තියෙනවා.