හැමෝම කැමති Battlefield V නවතම සංස්කරණය මෙන්න

0
1927

Video Games කළාවේ ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන Electronic Arts විසින් 2002 වර්ෂයේ නිකුත් කරනු ලැබූ Battlefield ප්‍රථම ආගමනයම ලොව පුරා ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයට පත් විය. Electronic Arts අඛණ්ඩව නිකුත් කරනු ලැබූ Battlefield ඉතිහාසය නැවතත් ඉකුත් (20) දින ලොව පුරා සිටින Games රසිකයන්ට අමතක නොවන අයුරින් ලියා තැබුවා, එනම් නැවතම Battlefield V පුසුගියදා Electronic Arts විසින් ලෝකයට නිකුත් කරනු ලැබුවා.

සුපිරිම Graphics, Sound සමගින් සහ නවතම අංග රැසකින් Battlefield V සමන්විතවනවා. Battlefield V ක්‍රීඩා කිරීමට අවම පරිඝනක ධාරිතාවන් මෙහා සමඝාමිව නිකුත් කරනු ලැබුවා.

Here are the Battlefield 5 System Requirements (Minimum)

CPU: Core i5 6600K / AMD FX-8350
CPU SPEED: Info
RAM: 8 GB
OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10
VIDEO CARD: DirectX 11.0 Compatible video card with 2 GB VRAM (AMD Radeon HD 7850 / nVidia GeForce GTX 660)
PIXEL SHADER: 5.0
VERTEX SHADER: 5.0
SOUND CARD: Yes
FREE DISK SPACE: 50 GB
DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

මෙම අවම පරිඝනක ධාරිතාවන් සහිතව ලාංකීක පරිඝනක ක්‍රීඩකයන් හට ද නවතම Battlefield V භාවිත කල හැකියව පවතී.

Video Copyright: 5tat

Image Copyright: Wallpaper Abyss – Alpha Coders
Image Copyright: Cultured Vultures
Image Copyright: Forbes
Image Copyright: GeForce Gaming