ඊයේ එනම් නොවැම්බර් 16 වන දින ‘Anonymous’ හැකර් කණ්ඩායම නිවේදනය කර ඇත්තේ ඔවුන් ISIS සංවිධානයට විරුද්ධව සයිබර් යුද්ධයක් ආරම්භ කළ බවත්, පුරා රැයක් තුළ ISIS සංවිධානයේ twitter ගිණුම් 900 ක් වසා දැමීමට ඔවුන් සමත් වූ බවත් ය. මෙම ‘Anonymous’ කණ්ඩායම විසින් හඳනාගත් ISIS සංවිධානයට සම්බන්ධ twitter ගිණුම් 9,200ක ලැයිස්තුවක් නිකුත් කොට තිබේ.
පසුගියදා ඔවුන් අන්තර්ජාලයට නිකුත් කල වීඩියෝව පහතින්,

මෙසේ hack කල ගිණුම් වල නම් Paste bin එකක් හරහා ප්‍රසිද්ධ කර ඇති අතර පහත පණිවිඩයද සඳහන් කර ඇත.