අළුත්ම Motorola smartwatch leak එක.

ඔන්න දැන් Motorola සමාගෙමෙන් එන්න තියෙන අලුත්ම smartwatch එකක් ගන්න plans කිහිපයක් leak වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ smartwatch එක නම් කරලා තියෙන්නේ...

Pokémon Go game එකේ අනාගතය.

ඔන්න දැන් Microsoft සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත් platform එකක් launch කරා, ඒ තමයි Microsoft Mesh mixed reality platform එක. ඉතින් මේ announcement එකේ...

ඉදිරියට එන්න iPhones portless වේවිද?

ඔන්න දැන් Apple සමාගමෙන් reports කිහිපයක් එලියට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ reports වලට අනුව අපි කුරුත් හිතාගන හිටිය USB-C iPhone එකක් එන්නේ...

Samsung සමාගමේ අළුත්ම Chromebook එක.

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම Chrome OS laptop එක release කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Galaxy Chromebook 2 laptop එක. ඉතින් මේ...

Intel H-series chip එකක් තියෙන ලෝකයේ බර අඩුම laptop එක Vaio...

ඔන්න දැන් Vaio සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම laptop එක announce කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Vaio Z කියන laptop එකයි. ඉතින් ගොඩක් අය Vaio...

අළුත්ම MagSafe accessory එකක් ගැන තොරතුරු මෙන්න.

ඔන්න දැන් Apple සමාගම develop කරගන යන්න accessory එකක් විස්තර කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ accessory එක තමයි magnetica battery pack...

Oppo සමාගමෙන් leak වෙච්ච අළුත්ම phones තුන මෙන්න.

ඔන්න දැන් Oppo සමාගමෙන් එන්න තියෙන අලුත්ම phone එකක් ගැන leaks කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ leak වෙලා තියෙන phone තමයි...

Huawei Mate X2 phones වලට අළුත්ම folding screen design එකක්.

ඔන්න දැන් Huawei සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම phone එක ගැන teaser එකක් post කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Huawei Mate X2 කියන phone එක....

Galaxy S20, Note 20, Z Fold 2 සහ Z Flip phones...

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම update announce කරලා තියෙනවා, ඒ  තමයි One UI 3.1 software update. ඉතින් මේ update එකෙන්  Galaxy...

අළුත්ම budget Motorola phones දෙකක්.

Motorola සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම budget phones දෙකක් දැන් announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Moto G30 සහ Moto G10 කියන phones දෙක. ඉතින්...

Xiaomi Mi 11 Ultra phone එකේ rear-facing display එකක්.

ඉතින් දැන් Xiaomi Mi 11 Ultra prototype devices දෙකක video එකක් YouTube එකේ post කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ video එකට  අනුව මේ...

අළුත් Samsung midrange devices වලට high refresh rate එකක් තියෙන screens.

ඉතින් ඔන්න දැන් අන්තර්ජාලයට Samsung සමාගමේ අලුත් devices දෙකක් ගැන Leaks කිහිපයක් ඇවිල්ල තියෙනවා, ඒ තමයි Galaxy A52 සහ  A72. ඉතින් මේ...

Qualcomm සමාගමේ අළුත්ම 5G modem එක මෙන්න.

ඉතින් දැන් Qualcomm සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම 5G modem එක announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Snapdragon X65 කියන 5G modem එක. ඉතින් මේ...

Adobe සමාගම files share කරන්න පුළුවන් අළුත් ක්‍රමයක් හදුන්වා දීලා තියෙනවා.

ඔන්න දැන් Adobe සමාගම ඔවුන්ගේ softwares තුනක් update කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Photoshop, Illustrator සහ Fresco. ඉතින් මේ අලුත් update එකෙන් multiple...

OnePlus 9 Pro phone එකට Hasselblad-branded camera එකක් ඒවිද?

ඉතින් ඔන්න දැන් OnePlus සමාගමේ unannounced smartphone එකක් වන  OnePlus 9 Pro කියන smartphone එකේ Leaks කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතීම් මේ...

Chroma RGB lights තියෙන අළුත්ම Thunderbolt 4 dock එක.

ඉතින් අලුත් laptop එකකට Thunderbolt 4 dock හොයාහය නම් හොටියේ, දැන් Razer සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම dock එකක් දැන් release කරලා තියෙනවා. එය...

Microsoft සමාගමේ අළුත්ම platform එක මෙන්න

ඔන්න දැන් Microsoft සමාගම ඔවුන්ගේ අළුත්ම platform එක දැන් launch කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Microsoft Viva. ඉතින් මොකක්ද මේ Microsoft Viva කියන්නේ...

Fujifilm සමාගමේ අළුත්ම mirrorless camera එක.

Fujifilm සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම camera එක announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි X-E4 කියන camera එක. ඉතින් Fujifilm සමාගමට අනුව මේ camera එක...

Face ID mask ප්‍රශ්නය විසදන්න iOS 14.5 වලට පුළුවන් වේවිද?

ඉතින් Apple සමාගමේ අලුත්ම iPhones ඔකොගේම තියන එකම biometric authentication system එක තමයි Face ID system එක. ඉතින් මේදවස් වල iPhones users...

ඔන්න දැන් Google Pixel cameras වලට අළුත් update එකක්.

ඉතින් ඔන්න දැන් Google සමාගම ඔවුන්ගේ Pixel users ලට Night Sight කියන feature එකට update  තියෙනවා. ඉතින් දැන් කලින්ට වඩා  Pixel users...