අලුත්ම Starfield game එක.

ඔන්න දැන් gamers ලට අලුත් එකක් ගැන තොරතුරු කිහිපයක් දැන් ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ game එක තමයි Starfield. Starfield කියන්නේ universe සහ...

TVs සඳහා xbox app එකක්.

ඔන්න Microsoft සමාගම Xbox TV app එකක් හදන්න සුදානම් බව අන්තර්ජාලයට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. Microsoft සමාගම අනුව මේ වෙනකොටත් ඔවුන් TV manufacturers...

අලුත්ම A-Series Pixel Buds.

ඔන්න දැන් Google සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම Pixel Buds A-Series එක announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ A-Series Buds ගැන ගොඩක් leaks අන්තර්ජලයට ඇවිල්ල...

Samsung සමාගමේ අලුත්ම entry-level laptops දෙකක්.

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම Arm-based processors තියෙන  Windows laptops දෙකක් announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ laptops තමයි Galaxy Book Go...

Samsung Smart Monitor range එකේ අලුත්ම Monitors දෙක.

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ Smart Monitor range එක දැන් තවත් expand කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් Smart Monitors  දෙක තමයි M7...

සිහින්ම Alienware gaming laptop එක.

ඔන්න දැන් Alienware සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම gaming laptop දෙකක් announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ gaming laptops දෙක තමයි X15 සහ X17 කියන...

AMD සමාගමේ අලුත්ම Radeon RX 6000M series එක.

ඔන්න දැන් AMD සමාගම අපි කවුරුත් බලාගන්න හිටපු අලුත් product series එකක් දැන් announce කරලා තියෙනවා, මේ product series එක තමයි AMD...

Sony සමාගමෙන් music effects control කරන අලුත් gadget එකක්.

ඔන්න දැන් Sony සමාගම අලුත් product එකක් launch කරලා තියෙනවා, Sony සමාගමට අනුව මේ අලුත් product එක හදල තියෙන්නේ musicians ලටයි. මේ...

අලුත්ම Sharp Aquos R6 phone එක.

ඔන්න දැන් Sharp සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම smartphone එක announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Aquos R6 කියන smartphone එක. ඉතින් මේ අලුත්ම phone...

අලුත්ම Asus ZenFone series එක.

ඔන්න දැන් Asus සමාගම ඔවුන්ගේ 2021 ZenFone series එක දැන් announce කරලා තියෙනවා. මේ අලුත් ZenFone series එකේ එන්න ZenFone 8 Flip...

ඊලගට Sony සමාගමෙන් එන්න wireless earbuds.

ඔන්න දැන් Sony සමාගමෙන් එන්න තියෙන product එකක් ගැන ගන්න leaks කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ images වල  එන්න තියෙන Sony...

Leak උන RTX 3080 Ti graphics card එක.

ඔන්න දැන් Nvidia සමාගමේන් එන්න තියෙන අලුත්ම graphics card එකක් ගන්න leaks කිහිපයක් දැන් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ leaks ඇවිල්ල තියෙන...

අලුතෙන් එන්න තියෙන Pixel Buds.

ඔන්න දැන් Google සමාගමෙන් වැරදීමකින් post කරපු tweet එකක් නිසා දැන් අපිට Google සමාගමේන් එන්න තියෙන අලුත්ම product එක ගැන  තොරතුරු දැනගන්න...

iPad Mini එක replace කරන්න එන foldable iPhones.

ඔන්න දැන් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ල තියෙන report එකකට අනුව Apple අලුතම product එකක් මේ වෙනකොට...

අලුත්ම SyncUp Tracker එක.

2021 අවුරුද්ද අලුත් trackers ගොඩක් අව අවුරුද්දක් විදියට නම් කරන්න පුළුවන්, Samsung සහ Apple වගේ සමාගම්ද මේ අවුරුද්දේදී ඔවුන්ගේ tracking devices release...

Samsung සමාගමේ අලුත්ම Odyssey gaming laptop එක.

ඔන්න දැන් Samsung සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම gaming laptop එකක් announce කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි Galaxy Book Odyssey කියන gaming laptop එක. මේ...

Android 12 ගැන

මේ දවස් වල Android users ගොඩක් කතාවෙන topic එකක් තමයි Android 12 update එක කවදා ඒවිද නැත්නම් Android 12 මොන වගේ වෙවිද...

අලුත් budget Motorola phone එක.

ඔන්න දැන් Motorola සමාගම ඔවුන්ගේ තවත්  low-cost device එකක් announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් Motorola සමාගම ලොකු batteries සහ fast-refreshing displays තියෙන devices...

Mac වලට preview එකක් විදියට release කරපු Microsoft Office 2021.

ඔන්න දැන් Microsoft සමාගම ඔවුන්ගේ Office 2021 version එකේ preview එකක් Mac සහ Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) වලට දැන්  release කරලා...

Microsoft සමාගමේ අලුත්ම Surface lineup එක.

ඔන්න දැන්  Microsoft සමාගම ඔවුන්ගේ Surface lineup එක refresh කරලා තියෙනවා, ඒ ඔවුන්ගේ අලුත්ම Surface Laptop 4 එක release කිරීමත් සමගයි. Microsoft...