ඔබගේ YouTube videos වල ads ඇත, නමුත් එය ඔබට revenue එකක් ලබා නොදේ.

0
1419

ඔන්න අද සිට YouTube සමහර නිර්මාණකරුවන්ගේ videos වලට ads දන්නා පටන් ගන්නවා, ඒ උනත් YouTube ඔවුන්ට මේ ads වල revenue එකෙන් කොටසක් කලින් වගේ ලබදෙනට සුදානම් නෑ. YouTube සදහන් කරේ ඔවුන් එහි Partner Program එකට ඇතුළත් වීමට තරම් විශාල නොවන බවයි. සාමානයෙන් YouTube videos වල ads යනකොට YouTube’s Partner Program එකට අනුව ඒ content creators ලට revenue එකෙන් කොටසක් හම්බෙනවා. අලුත් monetization rules වලට අනුව content creator Partner Program එකත් එක්ක නත්නම් ඔහොට ඔහොගේ සමහර videos වල  ads දැකගන්න පුළුවන් වෙනවා.

YouTube වලට අනුව මේ ads videos වල වටෙනේ limited circumstances අනුවයි, හරියට ඔවුන් record label එකක් තුලින් monetize වෙලා තියෙනවනම් පමණයි. මේ update එක ගොඩක්ම affect වෙනේ පොඩි creators ලටයි, මොකද ඔවුන්ට ලොකු viewer ප්‍රමාණයක් නැතිනිසයි. ඕනෑම creator එකෙන් YouTube Partner Program එකකට request කරන්නම් ඔවුනට පැය 4,000 total watch time එකක් පසුගිය මස 12 ඇතුලත තියෙන ඕනේ ඒ වගේම subscribers 1000ද එකට ඕන වෙනවා. Advertising කියනේ YouTube එකට සහ එහි parent company එක වන Google සමාගමට ලොකු business එකක් වෙනවා, එයින් පසුගිය කාර්තුවේදී පමණක් ඩොලර් බිලියන 5 ක් උපයා තියෙනවා.

ඒ වගේම Advertising කියන්නේ creators ලාටත් ලොකු business point එකක් වෙනවා. ඉතින් දැන් YouTube වලට පුළුවන් ads ගොඩක් run කරන්න, එත් එක්කම creators පිරිසකට කොටසක් නොගෙවා ඉනත් ඔහොන්ට දැන් හැක්ජියව තියෙනවා. අන්තර්ජාල තොරතුරු වලට අනුව YouTube community එක මේ ගැන වදිකමත්තක් දක්වනේ නැතිබවයි. ඒ වගේම ඔවුන්ට අනුව creator community එකට advertising revenues අවුරුදු ගණක සිට YouTube බොරු කර ඇති බවයි. YouTube පැහැදිලිව කිඋවේ නෑ creatorsල කිදෙනේක්ගේ videos වල nonpaid advertisement යයිද කියල. ඒ උනත් company එක confirme කර හැම size එකකම channels වල ads බලාගන්න පුළුවන් වෙන බවයි. තවද  company එක මේ creators ලව monitor කරන බවයි.