ඊලග Galaxy S කොහොම වේවිද?

0
1913

Samsung සමාගමේ ඊලග ලොකුම phone එක වන Samsung’s Galaxy S21 එක ජනවාරි මාසයේදී release කරන්න සුදානම් බවයි අන්තර්ජාල තොරතුරු  ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් Android Police සදහන් කරන විතියට ඔවුන්ට මේ phone එකේ information කිහිපයක් leak වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් කියන විතියෙට S21 එකේ earlier renders වලට අනුව Galaxy S20 එකේ සහ Galaxy S21 එකේ camera bump සමාන බවයි. ඔවුන් තවදුරටත් පවසාසිතියේ  මේ Samsung’s Galaxy S21 එකේ standard versions තුනක් එන්න බවයි, ඒ තමයි standard S21, Plus සහ Ultra කියන versions තුනයි.

Galaxy S21 phone එකට 6.2-inch display එකක්, Plus එකට 6.7 inches සහ Ultra 6.8-inch display එකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම  Android Police සදහන් කරේ මේ Galaxy S21 Ultra phone එකට S Pen එකද support කරන බවයි, ඒ උනත් මේ S Pen එක වෙනම මිලලිගන්න ඕන වෙන බවයි ඔවුන් තව තුරටත් කියා සිටියේ. ඒ වගේම leak වෙච්ච information වලට අනුව මේ Galaxy S21 phone එකට Snapdragon 875 නැත්නම්  Exynos 2100 processor එකක් සහ Android 11 බලාගන්න පුළුවන් වෙන බවයි. මේ phones තුනේම cameras ගැන කත්කරොත්, S21 සහ S21 Plus එකේ 12MP main lens, 12MP ultra wide lens සහ 64MP telephoto lens එකෙක් අපිට මේ phones දෙකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්.

ඒ වගේම S21 Ultra phone එකට 108MP main lens, 10MP 3X optical telephoto lens, 10MP 10x optical telephoto lens, සහ 12MP ultra wide lens එකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේ තුනේම have 5G පහසුකම බලාගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම S21 සහ S21 Plus phones දෙකේ Wi-Fi 6 සහ Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E S21 Ultra phone එකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේ leak වලට අනුව S21 battery එක 4,000 mAh, Plus එකට 4,800 mAh සහ Ultra එකට 5,000 mAh බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේ phones වලින් පලපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් පටවල් තමයි, S21 එකට Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray සහ Phantom White. Plus එකෙන් Phantom Silver, Phantom Black සහ  Phantom Violet, Ultra එකෙන් Phantom Silver සහ  Phantom Black බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්.