ලෝකයේ පලවෙනි ride-hailing වලට හදපු electric car එක.

0
1554

චීනයේ ඉහළම සමාගම් දෙකක් අලුත් electric car එකක් design, develop සහ build කරන්න එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ vehicle එක D1 කියල නම් කරලා තියෙනවා. මේ D1car එක green hatchback vehicle එකක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ vehicle එක develop කරලා තියෙනේ Didi Chuxing කියන Chinese company එකකින්. ඉතින් මේ Didi Chuxing company එක චීනයේ top ride-hailing company එකක් වෙනවා, මේ  company එක 2016දී Uber සමාගම් චීනයේදී පරද කරා. ඒ වහෙම මේ electric car හදන්න එකතු උන අනිත් company එක තමයි BYD කියන company එක, මේ company එක චීනයේ ඉහළම මොටරද නිෂ්පාදකයෙක් වෙනවා. NEDC (New European Driving Cycle) එක judg කරපු විදියට මේ vehicle එකේ range එක 418 km (260 miles) පමණ වෙනවා.

ඉතින් මේ vehicle එක mainly focus කරලා තියෙනේ ride-hailing වලටයි. තවද ඔවුන් සදහන් කරන විතියට මේ  vehicle එකේ තියෙන interesting design touches නිසා මේ vehicle එක app-based ride-hailing වලට වඩාත් සුදුසුයි කියලයි. ඉතින් අපි මේ vehicle එකේ interior එක ගැන කත කරොත්  අපිට touchscreens තුනක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, medium-sized screen එකක් dashboard එකේද ඒ වගේම ඉසරහ seat එකේ headrest දෙකේම තව touchscreens දෙකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ touchscreens වලින්  passengers ලට navigation information බල ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තව පොඩි screen එකක් steering wheel එකේද බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, මේ පොඩි screen එක  instrument cluster එකක් විදියට serve කරනවා.

මේ vehicle එකේ අපිට sliding doors තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, ඉතින් සමාගමට අනුව මේ නිසා පාරේ යන passenger එකෙනේගේ නැත්නම් cyclists ලගේ accidentally වදිනතිවෙනයි මේ විතියට doors නිර්මාණය කරලක තියෙනේ. සමාගමට අනුව driving seat එක extra comfy, ඒ වගේම vehicle එකේ back seat වලට added legroom තිළ තියෙනවා. මේ vehicle එකේ paint job එකගන කත කරොත් එක describ කරලා තියෙනේ “avocado green” යනුවෙනි. ඉතින් මේ D1 vehicle එකේ  Level 2 driver assistance system එකක් එක්ක එන්නේ, ඉතින් මේ නිසා මේ vehicle එකේ  lane-departure warning, automatic braking, and pedestrian collision warnings වගේ features බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ D1 vehicle එකේ 

driver monitoring system එකක්ද අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා.