අලුත්ම Starfield game එක.

0
1267

ඔන්න දැන් gamers ලට අලුත් එකක් ගැන තොරතුරු කිහිපයක් දැන් ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ game එක තමයි Starfield. Starfield කියන්නේ universe සහ space game එකක් වෙනවා. මේ එක ගැන දැන් teaser trailer එකක් දැන් reveals කරලා තියෙනවා. අන්තර්ජාලයට අනුව මේ  Starfield game එක එන්නේ Xbox Series X / S සහ PC වලටයි. ඒ වගේම මේ එක launch කරන දිනය විදිහට November 11th, 2022 නම් කරලා තියෙනවා. 

ඉතින් මේ trailer එකේ ගොඩ gameplay නොපෙනුවත්, සමාගමට අනුව මේ Starfield game එක freeroms (“you’ll be who you want, go where you want”) game එකක් වෙනවා. මේ Starfield game එකේ story line එක focuse කරලා තියෙන්නේ last space explorers group එකක් ගැනයි. සමාගම  Starfield game එක ගැන වැඩි විස්තර දැන  ගැනීම සදහා teaser site එකක් open කරලා තියෙනවා, ඒ වගේම Washington Post තුලින් මේ Starfield game එක හදන විදිහ ගැන videos කිහිපයක්ද publish කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ game එක use කරන්නේ අලුත්ම Bethesda Creation Engine 2 එක වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ Starfield game එක gamers ලට අලුත් experience එකක් වේවි කියල.