අළුත්ම MagSafe accessory එක.

0
1265

ඔන්න දැන් Apple සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම MagSafe accessory එක launch කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි MagSafe Battery Pack. ඉතිත් සමාගමට අනුව මේ accessory එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ iPhone 12 lineup එකත් එක්ක විතරයි. Apple සමාගම කලින් මේ විදිහ  battery cases iPhones වලට release කරලා තියෙනවා, ඒ වුනත් මේ අලුත් accessory එකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ  battery එක attache වෙන විදිහෙනුයි. මේ battery එක attache  වෙන්නේ iPhone 12 phones වලට embedd කරලා තියෙන magnets එකෙන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ accessory එක iPhone 12 family (iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, and iPhone 12 Pro Max) එකත් එක්කම වැඩ කරනවා.

ඉතින් අපිට iPhone 11 battery case එකෙන් physical camera shortcut button එකක් වගේ extra features කිහිපයක් බලාගන්න පුළුවන් උනා,  මේ අලුත් accessory එක attachable pack එකක් නිසා මේ features බලාගන්න බැහැ. ඒ උනත් මේ accessory එක MagSafe accessory එකක් නිසල සමහරක් විට MagSafe wireless charger එකෙන් charger කරන්න පුළුවන් අනිත් devices ( AirPods සහ support Qi wireless charging) මේ accessory එකෙනුත් charger කරගන්න පුළුවන් වෙන පුළුවන්. සමාගමට අනුව මේ pack එක 5W වලින් charger කරනවා, ඒ නිසා මේ  charger එක වඩාත්ම ඉක්මනින් charger එකෙන් charger ඒකෙන නෙමෙයි. ඒ වගේම මේ accessory එක වැඩ කරන්නම් iOS 14.7 ඔන්න වෙනවා.