අලුත්ම Galaxy Z Fold සහ Galaxy Z Flip leaks.

0
1172

ඔන්න දැන් Samsung සමාගමෙන් එන්න තියෙන අලුත්ම phones දෙකක් ගන්න leaks කිහිපයක් අන්තර්ජලයට ඇවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් මේ leak වෙලා තියෙන phones දෙක තමයි Galaxy Z Fold 3 සහ Galaxy Z Flip 3. මේ leaks වලින් පෙන්න විදිහට මේ phones දෙකටම අලුත් design එකක් දීල තියෙනවා.   මේ leak උණු තොරතුරු මුලින්ම posted වෙලා තියෙන්නේ Twitter වලයි. ඒ වගේම මේ information වලට අනුව අලුත් Z Fold 3 phone එක S-Pen compatible වෙනවා. 

ඉතින් මේ leaks වල larger foldable design එක වන Z Fold 3 phone එකේ image ගද බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නෑ , ඒ උනත් මේ දැනට තියෙන information වලට අනුව මේ phone එක කලින් තිබුණු Z Fold 2 එකට interior එක අතින් සමාන වෙනවා. මේ Z Fold 3 phone එකේ image දෙනක් මේ වෙනකොට leak වෙලා තියෙනවා.  මේ images වලින් එක image එකක මේ phone එකට එන්න අලුත්ම S Pen stylus එක සහ slimmed down camera bump එක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා, අන්තර්ජාලයට අනුව මේ Z Fold 3 phone එකේ S-Pen compatibility එක නිසා සමහරක් විට මේ phone එක Samsung සමාගමෙ Galaxy Note series එක replace කරන්න ඉඩකඩ තියෙන බවයි.

Galaxy Z Flip 3 එක තිහ බැලුවොත් අපිට ලොකු redesign එකක් බලාගන්න පුල්වුඅන් වෙනවා, ඒ තමයි larger external display, two-tone color scheme එකක් සහ vertically stacked cameras බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම leaks වලට අනුව Samsung සමාගම මේ අලුත් Z Flip phones variant දෙකක් විදියට වෙළදපොලට ගෙන එන්න සුදානම් වෙන බවයි. ඒ තමයි Z Flip 5G සහ Z Flip. ඉතින් Samsung සමාගමට අනුව මේ phones දෙකම අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊලග මාසයේදී වෙනවා.