අලුත්ම A-Series Pixel Buds.

0
1101

ඔන්න දැන් Google සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම Pixel Buds A-Series එක announce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ A-Series Buds ගැන ගොඩක් leaks අන්තර්ජලයට ඇවිල්ල තිබ්බ, ඒ වගේම Google සමාගම මේ Pixel Buds A-Series එක ගැන prematurely tweet කරනවත් අපිට පසුගිය දිනවලදී බලාගන්න පුළුවන් උනා. මේ අලුත් Buds වල තියෙන ලොකුම difference එක තමයි මේ අලුත් A-Series Buds සහ  කලින් තිබුණු  Pixel Buds වලට තියෙන price difference එකයි. ඉතින් මේ අලුත්  A-Series Buds colors තුනකින් බලාගන්න පුළුවන්, ඒ තමයි olive green, white සහ gray.

Google සමාගමට අනුව ලොකු price difference එකක් බලාගන්න පුළුවන් උනත් මේ A-Series Buds වලින් 2020 Pixel Buds වල තිබුණු sound quality එකම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් බවයි. ඒ වගේම මේ A-Series Buds hands-free “Hey Google” voice command එක සහ IPX4 for water and sweat resistance rating එක බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Google සමාගම මේ මේ A-Series Buds වලින් ඉවත් කරලා තියෙන features තමයි wireless charging case සහ volume swipe controls. ඊට අමතරව 2020 Pixel Buds තියෙන අනිත් හැම features එකක්ම මේ අලුත් Pixel Buds A-Series එකෙන් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. 

මේ අලුත් A-Series Buds වල Battery life එක දිහා බැලුවොත් උපරිම five hour Battery life එකක් බලාගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම case එකේ 24 hours counting recharge එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. සමාගමට අනුව 15-minute quick charge එකකින් three hours listening time එකක් බලාගන්න පුළුවන් බවයි.