පෙම්වතියට වටිනා Tech Gift එකක් දෙමුද?

1
3379
Image Copyright: Mashable

අතීතයේ සිට පැමිණෙන තම සහකාරියට ලබා දෙන සම්ප්‍රදායික ත්‍යාග වර්තමාන ලෝකයේ දියුණු සහ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් තුල ඉතාමත් ඉක්මනින් වෙනස් වෙමින් පවතී. තාක්ෂණය මූලික වර්තමාන සමාජ රටාවන් පුද්ගල සබඳතා අතරට එක් වෙමින් පවතී.

තාක්ෂණය පුරුෂ පක්ෂයට පමණක් යැයි සමාජ සම්මතයක් වූ මතය, වර්තමානයේ ශීග්‍රයෙන් වෙනස් වෙමින් ඇත. බොහෝ තරුණියන් තාක්ෂණ ලෝකයත් සමග ඉතාමත් ඉක්මනින් මුසුවෙමින් පවතී. තරුණයන් මෙන්ම තරුණියන්ද තාක්ෂණික මෙවලම් සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරුණු කෙරෙහි මහත් උනන්දුවක් පවතී.

සම්ප්‍රදායික ත්‍යාග වලින් ඔබ්බට තම පෙම්වතියට ලබාදිය හැකි වටිනා තාක්ෂණික උපාංග කිහිපයක් පහතින් අප ඔබට දක්වා ඇත.

USB Tea & Coffee Cup Warmer

$3.50
$1.74
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Lenovo Watch 9 Bluetooth Smartwatch

$26.68
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Bluedio TN2 Sports Bluetooth earphone

$29.99
$12.90
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Huawei Honor AF15 Selfie Stick Tripod Bluetooth 3.0

$19.99
$17.09
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Flexible USB 28 LED Light Clip-on Reading Book Lamp

$4.68
$3.53
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Magnetic Cable Clips

$4.27
$2.60
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

HATOSTEPED Metal Sweatproof Bluetooth Headphones

$13.69
$8.35
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Mini Portable USB Gooseneck LED Clock Fan

$7.99
$5.91
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Xiaomi Power Bank 20000mAh 2C External Battery

$25.99
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Xiaomi Mijia YueLi Wireless Mini Hair Straightener

$25.99
$24.43
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

OATSBASF Retractable 3 in 1 Cable

$11.24
$5.53
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Fanny Cable Bite

$1.59
$0.67
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Transcend Minion Cartoon Flash Drive USB 3

$3.08
$2.65
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Baseus OTG Micro USB Cable Adapter

$2.98
$1.67
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

KEYSION Universal Sports Arm Band Case

$4.99
$3.29
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Earphone Mini Coin Purse Cute Storage Bag

$2.28
$1.50
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Candy Color Cute Earphones 3.5mm

$3.19
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Original Xiaomi Wireless Charger Quick Charge

$16.66
$14.99
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Cute Cartoon USB Cable Earphone Protector Set With Cable Winder

$2.78
$1.21
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

Phone Holder Stand Flexible Long Arm Holder

$8.45
$7.44
Buy Now
Aliexpress.com
as of July 1, 2020 2:34 am

1 COMMENT

Comments are closed.