පෙම්වතියට වටිනා Tech Gift එකක් දෙමුද?

1
4893
Image Copyright: Mashable

අතීතයේ සිට පැමිණෙන තම සහකාරියට ලබා දෙන සම්ප්‍රදායික ත්‍යාග වර්තමාන ලෝකයේ දියුණු සහ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් තුල ඉතාමත් ඉක්මනින් වෙනස් වෙමින් පවතී. තාක්ෂණය මූලික වර්තමාන සමාජ රටාවන් පුද්ගල සබඳතා අතරට එක් වෙමින් පවතී.

තාක්ෂණය පුරුෂ පක්ෂයට පමණක් යැයි සමාජ සම්මතයක් වූ මතය, වර්තමානයේ ශීග්‍රයෙන් වෙනස් වෙමින් ඇත. බොහෝ තරුණියන් තාක්ෂණ ලෝකයත් සමග ඉතාමත් ඉක්මනින් මුසුවෙමින් පවතී. තරුණයන් මෙන්ම තරුණියන්ද තාක්ෂණික මෙවලම් සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරුණු කෙරෙහි මහත් උනන්දුවක් පවතී.

සම්ප්‍රදායික ත්‍යාග වලින් ඔබ්බට තම පෙම්වතියට ලබාදිය හැකි වටිනා තාක්ෂණික උපාංග කිහිපයක් පහතින් අප ඔබට දක්වා ඇත.

USB Tea & Coffee Cup Warmer

$3.50
$1.74
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Lenovo Watch 9 Bluetooth Smartwatch

$26.68
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Bluedio TN2 Sports Bluetooth earphone

$29.99
$12.90
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Huawei Honor AF15 Selfie Stick Tripod Bluetooth 3.0

$19.99
$17.09
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Flexible USB 28 LED Light Clip-on Reading Book Lamp

$4.68
$3.53
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Magnetic Cable Clips

$4.27
$2.60
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

HATOSTEPED Metal Sweatproof Bluetooth Headphones

$13.69
$8.35
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Mini Portable USB Gooseneck LED Clock Fan

$7.99
$5.91
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Xiaomi Power Bank 20000mAh 2C External Battery

$25.99
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Xiaomi Mijia YueLi Wireless Mini Hair Straightener

$25.99
$24.43
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

OATSBASF Retractable 3 in 1 Cable

$11.24
$5.53
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Fanny Cable Bite

$1.59
$0.67
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Transcend Minion Cartoon Flash Drive USB 3

$3.08
$2.65
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Baseus OTG Micro USB Cable Adapter

$2.98
$1.67
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

KEYSION Universal Sports Arm Band Case

$4.99
$3.29
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Earphone Mini Coin Purse Cute Storage Bag

$2.28
$1.50
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Candy Color Cute Earphones 3.5mm

$3.19
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Original Xiaomi Wireless Charger Quick Charge

$16.66
$14.99
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Cute Cartoon USB Cable Earphone Protector Set With Cable Winder

$2.78
$1.21
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

Phone Holder Stand Flexible Long Arm Holder

$8.45
$7.44
Aliexpress
as of May 8, 2022 6:23 am

1 COMMENT

Comments are closed.