ඊලගට Sony සමාගමෙන් එන්න wireless earbuds.

0
987

ඔන්න දැන් Sony සමාගමෙන් එන්න තියෙන product එකක් ගැන ගන්න leaks කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ images වල  එන්න තියෙන Sony product එකේ හැම angle එකකින්ම images බලාගන්න පුළුවන්. මේ images වලින් පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ Sony සමාගමේ ඊලග noise-canceling true wireless earbuds වෙනවා. මේ  earbuds leaks වලට අනුව WF-1000XM4 නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් wireless earbuds දෙකේ design එක දැනට තියෙන 1000XM3s වලට වාඩ ගොඩක් වෙනස් වෙනවා.

ඉතින් මේ  Sony සමාගම මේ අලුත් WF-1000XM4 earbuds දෙක ගොඩ downsize කරලා තියෙනවා, කලින් තිබුණු pill shape 1000XM3s වලට වාඩ ගොඩක් පොඩි වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා වෙලදපොලේ තියෙන earbuds (like the Galaxy Buds Pro) එකක් compete කරන්න පුළුවන් කම ලැබෙනවා. තවත් ලෝකෝ වෙනසකට තියෙනේ Sony සමාගම ඔවුන්ගේ logo එක side එකට move කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Sony සමාගම ඔවුන්ගේ signature colours වෙන black and copper / rose gold aesthetic එකෙන් ගිහින් තියෙනවා. මේ earbuds වල mostly බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ black වලිනුයි. 

Sony සමාගම මේ අලුත් WF-1000XM4 earbuds එන්න charging case එකත් redesign කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ charging case එක දැන්   wireless charging support කරනවා. ඉතින් මේ wireless charging කියන feature එක දැන් එන්න ගොඩක් premium earbuds වල බලාගන්න පුළුවන් දෙයක් වෙනවා. අන්තර්ජලයට අනුව මේ earbuds ඊලග මාසේ අන්තිම වෙද්දී official announce කරන්න ඉඩ තියෙන බවයි.