අලුත්ම Dropbox ගැන දැන ගනිමු

0
2483

Dropbox, Google Drive and SkyDrive වැනි Cloud storage සේවාවන් මගින් දැන් ඔබට පහසුවෙන්ම Android smartphone හා Windows PC අතර files හුවමාරු කිරීමේ අවස්ථාව සලසා ඇත. android හි dropbox තුල ස්වයන්ක්‍රීයව දත්ත sync නොවුනද Windows භාවිත කරන්නන්ට පහසුවෙන්ම එම app එක හරහා files දුරකතනයට download කිරීමට හෝ local storage හි රදවා ගත හැක. මේ අලුත් Dropbox හරහා files upload කිරීමටද හැක. (app එක තුල ඇති pull-down මෙනුවෙහි ‘Upload here’ විධානය ලබාගන්න. )

Cloud storage සේවාව මගින් ස්ව්‍යන්ක්‍රීය ව Android phone අතර හා windows PC අතර photos හුවමාරු කිරීමේ අවස්ථාවද සැලස ඇත. Android දුරකතනයෙන් PC වෙත photos හුවමාරු කිරීමේදී Camera Upload විධානය enable කරගන්න. තවද ඔබට Wi-Fi network හරහා ගීත එකතුවක් උවද cable පහසුකමක් නොමැතිවම හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව මෙමගින් සැලසී දී ඇත.

iPhoto_splash margoscreenshots mobile herographic dropbox-ios7-comparison-final dropbox-ios7-hero mobile-shared-blogpost-image-v2