අලුත්ම homepod එක ගැන දැනගමු!

0
2098

ඔන්න apple සමාගම ඔවුන්ගේ Apple event එකේදී ඔවුන්ගේ අලුත්ම homepod mini එක release කරා. මේ homepod එක කලින් තිබුණු homepods වලට වැඩ පමනයෙන් පොඩි, ඒ වුනත් ලොකු homepod එකේ තියෙන හැම feature එකක්ම වගේ තයෙනවා. ඒ වගේම මේ homepod mini එක වෙළදපොලට එන්නේ $99 වැනි මුදලකටයි. මේ homepod mini එකේ exterior එක ගැන කතා කරොත් අපිට full-size HomePod එකේ තිබ්බ වගේම fabric mesh එකක් තියන exterior එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, ඒ වගේම මේ homepod mini එක colors දෙකකින් එනවා ඒ තමයි black and white කියන colors දෙක. මේ homepod mini එක උඩ පොඩි display එකක් තියෙනවා මේ display එකෙන් Siri waveform එක volume control එක බලාගන්න පුළුවන්.

මේ homepod mini එකකේ හැඩය ගැන කතාකරොත් කතා කරොත් spherical shape එකක් බලාගන්න පුළුවන්. මේ homepod mini එකේ main driver එකක්ද passive radiators දෙකක් සහ acoustic waveguide එකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නවා. මේ homepod mini එකේ වැදගත්මදේ තමයි මේකේ තියෙන  S5 chip එක, Apple සමාගම කියන විදිහට මේ S5 chip එකෙන් තත්පරයට 180 වතාවක් ශබ්ද කරන ආකාරය වෙනස් කිරීමට “computational audio” තුලින් ඉඩ ලබදෙන්නවා. ඒ වගේම homepod mini දෙකක් එකම තැන තියල මේ දෙක pair කරගන්න පුළුවන්, ඊටපස්සේ මේ homepods දෙක stereo speakers විදිහට වැඩ කරන්න පටන්ගන්නවා.  Apple සමාගම කියන විදිහට මේ අවුරුදේ අන්තිම වෙද්දී ඔවුන් අනිත් third-party music services වලටත් ඉඩ ලබාදෙන බවයි, ඒ අතර Pandora, Amazon Music සහ iHeartRadio සිටිනවා.

Apple සමාගම තවත් අලුත් feature එකක් මේ homepod mini එකට දීල තියෙනවා, ඒ තමයි “Intercom” feature එක. මේ Intercom feature එක කියන්නේ rooms කිහිපයක මේ homepod minis තියෙනවා නම් ඔබට මේ එක homepod එකක් හරහා අනිත් homepods වලට කත කරන්න පුළුවන්. මේ Intercom messages connect වෙලා තියෙන iPhones, iPads, එහෙමත් නැත්නම්  Apple Watches වටත් මේ messages එනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ Apple HomePod mini එක ගොඩක් useful වේවි කියල හිතනවා.