ඔන්න දැන් Google Pixel cameras වලට අළුත් update එකක්.

0
947

ඉතින් ඔන්න දැන් Google සමාගම ඔවුන්ගේ Pixel users ලට Night Sight කියන feature එකට update  තියෙනවා. ඉතින් දැන් කලින්ට වඩා  Pixel users ලොකු control එකක් Night Sight feature එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් update එකෙන් Google Camera app එකේ Night Sight feature එක permanently off කරන්න ඩබ් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් Pixel devices වල low-light photography mode එක default enable කරලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ අලුත් feature එක enable කරගන්න පුළුවන් Camera app එකේ flash settings වලින්.

ඉතින් ගිය අවුරුද්දේදී Google සමාගම ඔවුන්ගේ  Pixel 4A 5G සහ Pixel 5 devices  release කරනකොට, මේ low-light conditions වලදී Night Sight mode automatically enable වෙන්න තමයි camera app එක tweak කරකල තියෙන්නේ. එ උනත් මේ Night Sight feature එක use කරන්නව කියන්නේ photo එකක් capture වෙන්න usual time එකට වඩා ටිකක් වෙලා යන්නව කියන එකයි, ඉතින් ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවක් මේ Night Sight feature automatically on වෙන්න ඕනේ වෙන්නේ නෑ. ඉතින් මේක user එකෙක්ට ටිකක් කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කලින් මේ feature එක off කරත් අයෙ app එක open කරනකොට මේ feature එක automatically on වෙනවා. ඒ උනත් මේ අලුත් update එකත් එක්ක ඒ ප්‍රශ්නය බලාගන්න වෙන්නේ නෑ.  

ඉතින් මේ අලුත් update එක පරණ Pixel devices වලට එන්නේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා පරණ  Pixel device එකක් තියෙන users ලට මේ Night Sight mode එක manually off කරන්න වෙනවා.