ඔන්න TikTok වලට අලුත් competitor කෙනෙක්.

0
1227

ඔන්න දැන් Snapchat finally සුදානම් TikTok සමග කරට කර තරග කරන්න. ඒ Snapchat තුලින් ඔවුගේ අලුත්ම feature එක announc කිරීමත් සමගයි. Snapchat මේ අලුත් feature එක Spotlight කියල නම් කරලා තියෙනවා. මේ Spotlight feature එක ඇතුලේ users ලට meme-like සහ  jokey videos දන්නා පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක basically TikTok Snapchat ඇතුලට ගෙනව වගේ වැඩක්. ඒ වගේම Snapchat වලට අනුව ඔවුන් creators ලට content post කරනවටද pay කරන්න සුදානම් වෙන බවයි. සමාගම පැවසුවේ ඔවන් 2020 අවසානය වෙන විට popular creators ලට දෙන්න $1 million වෙන් කරන බවයි.  ඒ කියන්නේ creator කෙනෙක්ගේ video එකක් viral උනොත් ඒ එකෙනට මේ $1 million කොටසක් ලැබෙන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා.

ඒ වගේම Snapchat වලට අනුව creatorට subscribers ල ගදක් නැතිඋනාට ප්‍රශ්නයාක් නැතිබවයි, ඔවුන් මේ pay එක කරන්නේ ඒ  video එකට ලැබුණු views ගැන අනුවයි. වරකට දින කිහිපයක් ජනප්‍රිය නම් Users ඔවුන්ගේ වීඩියෝවෙන් දිගටම උපයා ගත හැකිය. මේ Spotlight feature එක මුලින්ම් රටවල් කිහිපයකට launch කරනවා, ඒ තමයි US, UK, France, Germany, සහ Australia යන රටවල්. ඕනෑම creator කෙනෙක්ට 60 seconds long video එකක් Spotlight වලට දන්නා පුළුවන්, ඒ වගේම Snapchat වලට අනුව මේ videos watermarked කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට Spotlight video download කරන්න බෑ  ඒ වගේම  viral TikToks අරන් Snapchat වලට upload කරනත් බෑ. Spotlight වලතියෙන algorithm එකෙන් ඔබ කමතිකියල හිතෙන content automatically ඔබගේ feed එකේ උඩට ගේනවා.

ඉතින් Snapchat මේ decisions ගන්නේ ඔබ කලින් බලපු contents තිහ බලලයි.  ඉතින් මේ Spotlight feature එකට main competitors දෙන්නෙක් ඉන්නවා, ඒ තමයි TikTok සහ Instagram Reels. මේ Instagram Reels feature එකද ගිය අගෝස්තු මාසයේදී Instagram තුලින් release කරපු feature එකක් වෙනවා. ඒ උනත් Instagram Reels වලට TikTok වලින් content අරගෙන directly upload කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ feature එක ඉක්මනින්ම ලංකාවට  ඒවි කියල.