මෙන්න අළුත්ම RedMagic gaming phones දෙක.

0
950

ඔන්න දැන් RedMagic ඔවුන්ගේ අලුත්ම smartphones දෙකක් launch කරලා තියෙනවා, ඒ තමයි RedMagic 6 සහ 6 Pro. ඉතින් මේ smartphones දෙක හදලා තියෙන්නේ චීනයේ gaming tech giant එකෙක් වන Tencent සමාගමත් එකක් එකතු. ඉතින් මේ smartphones දෙක high-end devices වෙනවා. ඉතින් මේ devices දෙක මේ මාසේ අන්තිම වෙද්දී global available වෙනවා. 

ඉතින් අපි මේ RedMagic 6 phone එක ගැන කත කරොත් අපිට Qualcomm සමාගමේ Snapdragon 888 processor එකක්, 5,050mAh battery එකක්, active cooling fan එකක් සහ165Hz refresh rate එකක් තියෙන 6.8-inch 1080p OLED display එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම RedMagic claim කරන විදියට 500Hz single-finger touch sampling rate නැත්නම් 360Hz multitouch බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉත්න් RedMagic 6 Pro එක දිහා බැලුවොත් අපිට 18GB of RAM, fast 120W charging system එකක් සහ 4,500mAh battery එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා.

ඉතින් RedMagic ලට අනුව Tencent collaboration එකෙති ඔවුන් මේ phone’s වල software එක Tencent apps (WeChat and QQ) වලට optimise (with 50 percent faster read and write speeds) කරලා තියෙන බවයි. ඒ වහෙම Tencent සමාගමේ Solar Core gaming software එකත් preload කරලා මේ phone එකට එනවා.