ඇපල් HealthKit හා තරඟයට Google Fit නිකුත්කෙරේ !

0
2214

ඇපල් සමාගමේ HealthKit නම් ශරීර සුවතාව පිළිබඳ ඇප් එක්ට පිළිතුරක් ලෙස Google Fit නමින් අලුත්ම ඇප් එකක් නිකුත් කරන්නට ගූගල් සමාගම කටයුතු කරලා. අද දිනයේ හඳුන්වාදුන් මේ අලුත් ඇප් එක හරහා ඔබට ව්‍යායාම කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු දැගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔබ දිනකදී ඇවිදින පියවර ප්‍රමාණය, දුවන ප්‍රමාණය හෝ පාපැදියකින් ගමන්කරන ප්‍රමාණය පිළබඳව තොරතුරු සටහන් කරගැනීමට මේ Google Fit සමත්. ඒ වගේම දිනක් තුලදී සිදුකරන ව්‍යායාම් ප්‍රමාණය හෝ ව්‍යායාම් සඳහා වැය කරන වේලාව කලින් සටහන් කර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ව්‍යායාම් කටයුතු සිදුවී ඇත්දැයි දැනගන්නටත් මේ ඇප් එක හරහා හැකියාව ලැබෙනවා.

google fit

මීට අමතරව වෙතන් සමාගම් මඟින් නිපදවා ඇති Fitness Trackers වුවත් Google Fit සඳහා භාවිත කරන්නට පුළුවනි. ඒ වගේම Android Wear මෙහෙයම් පද්ධතිය භාවිතවන ඕනෑම උපකරණයක් සඳහා Google Fit සහාය දක්වනවා. ඒ වගේම google.com/Fit වෙබ් අඩවිය හරහාත් Tablet උපකරණ හරහාත් ඔබේ ව්‍යායාම් තොරතුරු බලාගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ Gym එකේ Treadmill එකේ සිට ව්‍යායාම කරන ගමන්ම Tablet එක පාවිච්චි කරන්නටත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. නොමිලයේ ලබාදෙන මේ ඇප් එක [label variation=”label-warning”]Google Play[/label] හරහා ඔබටත් භාගත කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා.