ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු විදුලි මෝටර් රථ ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ වේ

0
3034

දැනට 100 %ක් ඉන්ධන වලින් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය, 2020 වනවිට විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ එම විදුලිය හරිත විදුලියෙන් නිපදවා ගැනීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගනිමින්, විදුලි මෝටර් රථ සඳහා වන ප්‍රථම විදුලි ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානය , කොළඹ, ටිකල් මාවතේ පිහිටි අංක 10 දරන ස්ථානයේදී, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අතින් අද විවෘත විය.

මෙහිදී අමාත්‍ය රණවක මහතා විසින් සමරු පළකය නිරාවරණය කළ ආකාරය ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ. ප්‍රථිපත්ති සම්පාදන හා ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ සිල්වා මහතාද ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

2Y1A7630 [1600x1200] 2Y1A7633 [1600x1200]