පෙම්වතියට වටිනා Tech Gift එකක් දෙමුද?

අතීතයේ සිට පැමිණෙන තම සහකාරියට ලබා දෙන සම්ප්‍රදායික ත්‍යාග වර්තමාන ලෝකයේ දියුණු සහ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් තුල ඉතාමත් ඉක්මනින් වෙනස් වෙමින් පවතී. තාක්ෂණය මූලික වර්තමාන සමාජ රටාවන් පුද්ගල සබඳතා අතරට එක් වෙමින් පවතී.

තාක්ෂණය පුරුෂ පක්ෂයට පමණක් යැයි සමාජ සම්මතයක් වූ මතය, වර්තමානයේ ශීග්‍රයෙන් වෙනස් වෙමින් ඇත. බොහෝ තරුණියන් තාක්ෂණ ලෝකයත් සමග ඉතාමත් ඉක්මනින් මුසුවෙමින් පවතී. තරුණයන් මෙන්ම තරුණියන්ද තාක්ෂණික මෙවලම් සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරුණු කෙරෙහි මහත් උනන්දුවක් පවතී.

සම්ප්‍රදායික ත්‍යාග වලින් ඔබ්බට තම පෙම්වතියට ලබාදිය හැකි වටිනා තාක්ෂණික උපාංග කිහිපයක් පහතින් අප ඔබට දක්වා ඇත.

USB Tea & Coffee Cup Warmer

$3.50
$1.74
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Lenovo Watch 9 Bluetooth Smartwatch

$26.68
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Bluedio TN2 Sports Bluetooth earphone

$29.99
$12.90
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Huawei Honor AF15 Selfie Stick Tripod Bluetooth 3.0

$19.99
$17.09
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Flexible USB 28 LED Light Clip-on Reading Book Lamp

$4.68
$3.53
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Magnetic Cable Clips

$4.27
$2.60
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

HATOSTEPED Metal Sweatproof Bluetooth Headphones

$13.69
$8.35
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Mini Portable USB Gooseneck LED Clock Fan

$7.99
$5.91
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Xiaomi Power Bank 20000mAh 2C External Battery

$25.99
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Xiaomi Mijia YueLi Wireless Mini Hair Straightener

$25.99
$24.43
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

OATSBASF Retractable 3 in 1 Cable

$11.24
$5.53
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Fanny Cable Bite

$1.59
$0.67
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Transcend Minion Cartoon Flash Drive USB 3

$3.08
$2.65
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Baseus OTG Micro USB Cable Adapter

$2.98
$1.67
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

KEYSION Universal Sports Arm Band Case

$4.99
$3.29
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Earphone Mini Coin Purse Cute Storage Bag

$2.28
$1.50
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Candy Color Cute Earphones 3.5mm

$3.19
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Original Xiaomi Wireless Charger Quick Charge

$16.66
$14.99
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Cute Cartoon USB Cable Earphone Protector Set With Cable Winder

$2.78
$1.21
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

Phone Holder Stand Flexible Long Arm Holder

$8.45
$7.44
Buy Now
Aliexpress.com
as of April 26, 2019 1:09 pm

1 Comment

Comments closed