ලංකාවේ අපිටත් Black Friday Deals

0
288
Image Copyright: East Coast Radio

ලෝකය පුරා සුප්‍රසිද්ධ Black Friday මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාව පුරා වේගයෙන් ව්‍යප්ත වී තිබෙනවා. අදින් ආරම්භ වන Black Friday සඳහා ලංකාවේ ප්‍රමුඛ Cameralk සහ Daraz.lk තම පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් වට්ටම් ලබාදී තිබෙනවා.

එම සමාගම් වල ඇති සුවිශේෂී මිල අඩු කළ භාණ්ඩ පහත සඳහන් ලින්ක් මාර්ගයෙන් ලබාගත හැක.

සැ.යු :- මෙම සුවිශේෂී මිල අඩු කිරීම් සීමිත කාලසීමාවක් දක්වා පමණක් වලංගු වේ.

Cameralk - GoPro HERO7 Silver

55,500.00
49,399.00
Buy Now
Cameralk.com
as of June 25, 2019 7:59 pm

Cameralk - Sony A6000 Special Kit With 16-50mm

123,000.00
96,500.00
Buy Now
Cameralk.com
as of June 25, 2019 7:59 pm

Cameralk - Ticwatch Sport Auora

33,500.00
29,800.00
Buy Now
Cameralk.com
as of June 25, 2019 7:59 pm

Cameralk - Sony 64GB SDHC 3x Memory Cards USH-1 Class 10 Bundle Pack

45,000.00
14,999.00
Buy Now
Cameralk.com
as of June 25, 2019 7:59 pm

Daraz Black Friday Deals - Up to 80% off

Buy Now
Daraz.lk
as of June 25, 2019 7:59 pm