ආසියාවේ වේගවත්ම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා අතර ලංකාව

0
2361

පසුගිය වසරේ සමීක්ෂණයකින් හෙලිවුනා ලෝක අන්තර්ජාල භාවිතකරන්නන් අතුරින් සියයට 42ක් පමණ ආසියානුවන් බවයි. නමුන් අන්තර්ජාල වේගය පිළිබඳව සිතන විටනම් මේ තත්වය තරමක් වෙනස්. ASEAN DNA වෙබ් අඩවිය විසින් නිකුත් කරන ලද infographic සටහනකින් දැක්වෙන පරිදි ගිණිකොන දිග ආසියාවේ රටවල් අතර සාමාන්‍ය අගය 12.4 Mbps පමණ වන නමුත් ගෝලීය සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල වේගයේ සාමාන්‍ය අගය 17.5 Mbps වේ.

2014 March 7 සිට April 5 දක්වා කාල පරාසය තුල රැස් කරන ලද දත්ත මත මේ සටහන සකසා ඇති අතර 61 Mbps ක සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල වේගයකට හිමි සිංගප්පූරුව මුල් තැනේ සීටී. ඒ අනුව සිංගප්පූරුව සහ තායිලන්තය පමණයි ගෝලීය සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල වේගයට වඩා ඉහළ වේගයක් හිමිකරගෙන ඇත්තේ. නමුත් අවාසනාව වන්නේ ලංකාවේ අපේ සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල වේගය 2.45 Mbps වැනි අවම අගයක් ගැනීමයි. පහතින් දැක්වෙන්නේ ලංකාවේ වැඩිම අන්තර්ජාල වේගයක් හිමි නගරයි පහතින් දැක්වෙන්නේ.

Source: Testmy.net

sri in speed