දැන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට Google Maps හරහා මාර්ග වල සජීවී රථ වාහන දත්ත (Traffic Data) ලබා ගන්නට පුළුවන්. වාහන තදබදය අඩු නම් කොළ වර්ණයෙන්ද තදබදය වැඩි නම් එය රතු පැහැයෙන්ද දක්වනවා. ඒ විතරක් නොවෙයි මාර්ගවල යම් කිසි ඉදිකිරීම් කටයුක්තක් සිදු වෙනවා නම් එයත් මෙහි දක්වනවා.

මෙම අංගය භාවිතා කිරීමට Google Maps වෙතට ගොස් Traffic කියන layer එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඊට අමතරව Google වෙතට ගොස් “Traffic” යන්න search කරන්න. Traffic Map එක සෙවුම් ප්‍රතිපලයෙහි දක්නට ලැබේවි.