මෙවර Oxford ශබ්දකෝෂයේ වසරේ වචනය ලෙස තෝරාගෙන තිබෙන්නේ වචනයක් නොවන emoji එකක්. ඒ තමයි මේ ? emoji එක. අනෙක් සෑම වචනයක්ම පරදා ඉදිරියට ඒමට මේ සතුටු කඳුළු සහිත මුහුණ(Face with Tears of Joy) දැක්වෙන emoji එක සමත් වෙලා තිබෙනවා. Oxford University Press, SwiftKey සමඟ එකතු වෙලා තමයි පුද්ගලයින් භාෂාව හසුරුවන අන්දම පිළිබඳව සොයලා තිබෙන්නේ.

ඔවුන්ට අනුව එක්සත් රාජධානියේ පුද්ගලයින් භාවිතා කල emoji වලින් 20% සහ ඇමරිකාවේ 17% ක්ම ? වීම හේතුවෙන් තමයි මේ නිල තෝරාගැනීම සිදු කරලා තිබෙන්නේ. මේ අගය 2014 දී පිලිවෙලින් 4% ක් සහ 9% ලෙසයි වාර්ථා වෙලා තිබුණේ. මේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයත් මේ තෝරා ගැනීමට ඉවහල් වෙලා තිබෙනවා.