පෙලිකන් පක්ෂියෙක් සහ සෆාරි කඳවුරු කළමනාකරුවෙක් අතර පවතින මේ සබඳතාවය ඔබේ සිතට දැනේවී. මේ විශාල පක්ෂියා කුඩා කල කුණාටුවකට හසු වී තම රංචුවෙන් වෙන් වෙලා තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය සෆාරි කඳවුරකින් රැගෙන ගොස් මේ පක්ෂියාව ඇතිදැඩි කරගෙන තිබෙනවා. මේ නවතම වීඩියෝවෙහි සෆාරි කඳවුරු කළමණාකරු මේ පක්ෂියාට මාළු අල්ලන්නට උගන්වන ආකාරය දැක්වෙනවා. මීට කලිනුත් මේ පුද්ගලයා මේ පක්ෂියාට පියාඹන්නට උගන්වන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට එක් කොට තිබුනා.

මේ වසරේදී මාළු අල්ලන්නට ඉගැන්නුවේ මෙහෙමයි,

පසුගිය වසරේදී පියාඹන්නට ඉගැන්නුවේ මෙහෙමයි,