විනාඩියක් තුල කරන්න පුළුවන් ඵලදායී වැඩ 10ක්

0
2395

ඔබට මිනිත්තුවක් වැනි පොඩි අමතර වේලාවක් ඇති විට ඔබ කරන්නේ මොනවාද? Facebook යනවා නේද? එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ ෆෝන් එකෙන් පොඩි game එකක් එහෙම play කරනවා නේද?

ඒත් meeting එක පටන්ගන්නා තෙක් සිටින කෙටි වේලාව, toilet එකේ වාඩිවී සිටින වේලාව වගේ සුළු වේලාවක් වුවත් ඔබේ ජීවිතයට යමක් එක්කරගන්න හැකි අයුරින් වැය කරනන් පුළුවන් නම්? පහතින් දැක්වෙන්නේ විනාඩියක් වැනි සුළු කාලයක් වැය කර ඔබට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේවල් 10ක්. මීට අමතරව ඔබේ කාලය වැයකරන්න පුළුවන් විදි ගැන ඔබේ අදහසත් අපට කියන්න..

10 Productive Things You Can Do in a Minute from The Muse on Vimeo.